МетонIмIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12626


Метонiмiя (вiд грецького теiопу- тiа перейменування) це перене сення назви з одного предмета на iнший за ïхньою сумiжнiстю. Метонiмiя має у своïй основi: просторову сумiжнiсть: назви краïни, мiста, вулицi вжива ються замiсть назв ïхнiх жителiв. Наприклад: Киïв святкує, Хреща- 112 * тик шумить (тобто люди, що пере бувають у Києвi i на його цент ральнiй вулицi); За що бореться Украïна? (тобто украïнцi); сумiжнiсть матерiалу й виробу з нього: столове срiбло (вироби зi срiбла), спортсмен узяв золото (медаль iз золота), старовинна бронза (вироби з бронзи), у сервантi стоïть криш т аль (ви роби з кришталю); сумiжнiсть iменi автора та його твору: читати Довженка, слухат и Ли- сенка, оглядати Рафаеля, купити Куïнджi, грати Ш опена; часову сумiжнiсть: це учораш нiй день (щось за старiле, характерне для минуло го); до армiï йде 74-й р iк (хлопцi 1974 року народження); сумiжнiсть дiï та ïï результату: продається чудове видання (видан ня книжки), обхiд хворих (обхiд триває); сумiжнiсть знаряддя i назви дiï: перу належ ить, майстернiсть пензля, вiртуозна вiолончель; сумiжнiсть дiï та мiсця дiï: вхiд (входження) вхiд (мiсце), зупинка (зупинитися) зупинка (мiсце); сумiжнiсть предмета i того, що в ньому мiститься: т Лексикологiя чайник закипiв (вода в чайнику), випив цiлу чаш ку (рiдину в чашцi), танк запалили пляшкою (запалю вальною рiдиною в пляшцi);
. сумiжнiсть ознаки та ïï носiя: доброта перемагає,
пiдлота вiд ступає (добрi i пiдлi люди); t перехiд ознаки
дiï на повязаний з дiєю предмет: швидка траса (траса, по
якiй швидко ïдуть), безкiнечнi години (години, що тягнуться
довго).

МетонIмIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12626