Мазепа, гетьман украÏнський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13706


Мазепа, гетьм ан украïн ськи й . Чи не перша спроба в украïнськiй лiтературi осм ислення постатi у к раïнського гетьмана я к державного дiяча i людини. Гетьман приходить до висновку про необхiднiсть вiйсь кового союзу з Карлом X II для про тидiï Петровi I, як и й проводив ж орс току колонiзаторську полiтику щодо Украïни та ïï народу. Поет, дотримую чись iсторичноï правди, художньо переконує, що шведський король був демократич- нiшим i гуманнiшим вiд московсько го царя. Окрiм того, вiн обiцяв У к раïнi перед усiм свiтом повну держ ав ну самостiйнiсть i незалеж нiсть. С. Руданський наголош ує, що гетьмана в усiх його дiях пiдтриму вав украïнський народ. Байки свiтовi в спiвах. Л iрни ковi спiви вiрш ована обробка за писаних С. Руданським народних апокрифiв. К ом позицiйно поема складається з п яти дум сивого лiрника П очаток свiту, Ве летнi, Цар Д авид, Премудрий Соломон i Бог на зем лi, що пере дають народнi у явлен н я про п охо дж ення всього сущ ого на зем лi, про боротьбу Бога i С атани. С. Руданський ш укав м ож ливостi надрукувати своï твори. О крем i пое зiï та оповiдання були н ад рукован i в ж урналах Основа 1861 року й набу ли великоï популярностi. Вiдомi три ру кописнi томи його творiв, я к i вiн впо рядкував у П етербурзi. Н азва к о ж н о го тому Спiвомовки к о зак а В iн ка Руданського. Поет називав себе Вiн ком, бо його iм я С т епан походить вiд грецького вiн о к. У ц i три збiрки увiйш ли основнi поетовi твори, написанi в рiзн и й ч ас, л iр и ка, гуморески, поеми. Т аким чином , сам С. Руданський назвав свою поезiю спiвомовками. I. Г ульчук у в аж ає, що помилково було б вiдносити цю назву лиш е до його гуморесок.

Мазепа, гетьман украÏнський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13706