Маруся orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13578


Маруся (1832) сентименталь но-реалiстична повiсть. Письменник поставив за м ет у не лише зачепити душу читача оповiддю про долю прекрасноï, сповненоï доброчеснос- тей дiвчину та ïï коханого, яким, не- 535 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА зважаючи на силу ïхнiх взаємних по чуттiв, не судилося пiзнати родинно го щастя, а довести спроможнiсть украïнськоï мови виявити найтоншi порухи людськоï душi. В основу сюже ту повiстi покладено iсторiю iдеаль ного кохання сiльськоï дiвчини Ма русi та мiського парубка Василя. Сiльський багач Наум Дрот вiдмов ляється вiддати єдину доньку за бiдного сироту, якого ще й в рекрути записано. Щоб вiдкупитися вiд сол датчини, парубок iде на заробiтки. У той час Маруся, застудившись, поми рає. Повернувшись iз заробiткiв та не заставши Марусi живою, Василь iде в монастир i там з горя за коханою нев довзi помирає. Реалiстичностi твору надає зобра ження правдивих картин сiльськоï дiйсностi, патрiархальноï родини працьовитих, богомiльних Дротiв. Сентиментальним впливом позна ченi сцени й пейзажi, здатнi розчули ти: описи любовних сцен, соловïноï ночi. Найяскравiший приклад пе редсмертна картина Марусиного про щання з батьками, у якiй розкрито цiле море трагiчних емоцiй*. (В. Пог- ребенник). Етнографiчно-достовiрни ми є детальнi описи побуту, звичаïв, обрядiв. Епiчно виписано, наприклад, сватання iз законним словом сватiв, розговiння, традицiйнi способи народ ного лiкування Марусиноï хвороби та похорону ïï дiвування*.

Маруся orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13578