МарIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13656


Лiро-епiчна фiлософська поема, у якiй на матерiалi бiблiйноï образ ностi осмислено найактуальнiш i проблеми людського буття. Поема стала заключним акордом на скрiзноï для творчостi поета теми ма теринства, особливо материнства зганьбленого, зневаженого, тобто те ми матерi-покритки, яку поет зобра зив у рiзних ситуацiях, пережитих рiзними жiночими характерами. Якщо Катерина, Слiпа, М арина, Титарiвна не змогли подолати трагiзму власноï ситуацiï, то вже наймичка Ганна за ради того, щоб ïï син ж ив достойним людським ж иттям, зрiкається влас ного iменi, материнських прав. Вiдь ма, розплатившись бож евiллям за жадобу помсти над паном-кривдни- ком, морально одужує в праведному служiннi односельцям. Поет найви ще пiдносить матерiв-страдниць, чиє життя є втiленням високоï та всео сяжноï любовi до людей, проголоше ноï християнством: на цей ш лях стає мати неофiта Алкiда пiсля його муче ницькоï смертi; втiленням жертовно го материнства й високоï духовностi є Марiя, Матiр Божа. Основним джерелом для сюжету поеми стала євангельська оповiдь про Марiю, Йосипа та Iсуса. Подiï єванге льськоï iсторiï поет поставив на чис то людському ґрунтi (I. Ф ранко). Образ Марiï є центральним у роз гортаннi подiй: ïï доля, м рiï, зустрiч з апостолом, зам iж ж я, народж ення Сина, втеча до гипту, повернення, першi роки ж иття в Назаретi й вихо вання Сина, тобто саме тi подiï, якi найповнiше розкриваю ть м атерин ство Марiï, вiддану любов до Сина, навчання його добра тi риси й учинки, без яких ïï Син не вирiс би в Боголюдину. На переконання поета, висловлене i в поетичних, i в прозових творах, уза галi саме мати головна вихова телька й навчителька добра й любовi до людей це ïï роль у суспiльствi. I Марiю зображено такою iдеаль ною матiрю, причому м атiрю стра- ____________________Нова лiтература 569 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА жденною-покриткою, яку Йосип, по- батькiвськи люблячи свою наймич ку. врятував вiд побиття камiнням, одружившись iз нею. Шевченко ма лює високу шляхетнiсть, поряднiсть i надiйнiсть Йосипа, який рятує жит тя Марiï та ïï Синовi. Це типово украïнський сiльський дiд-тесляр i бондар, з характерними рисами зовнiшностi. У зображеннi постатей i буднiв святоï родини загальнолюдсь кий iдеал за традицiєю свiтового мис тецтва набув суто нацiональноï фор ми вияву. По-своєму реконструювавши сю жет, украïнський поет подав Марiю продовжувачкою мiсiï Христа: розi пята фарисеями за ширення прав ди божоï, вона вже встає на землi, щоб стереглися фараони. Поема Марiя говорить про Шев ченка як про фiлософа, носiя оста точноï правди, вiдважного експери ментатора з мовою, поетичними обра зами, стилем* (Ю. Шевельов).

МарIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13656