Мальований Стовп orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13676


Як зазначає В. П огребенник, ц я бай ка є складнiш ою за своïм зм iстом , нiж зазвичай про неï писали. В цiлом у ж байкар показав не процес п ереро дж ення лю дини, приреченоï на прези рство, а фiлософськи по-сковородинiв- ськи та лiро-драм атургiчно р озкр и в оте к аяття (що не дає, проте, вороття це вираз iз байки Лев та М иш а) через придуш ення власноï сутностi, вiдмову вiд свого природж еного д iл а . Ключ до розум iння бай ки дає п о яс нення поетового сина, я к и й за у в а ж ує: в основi тут реальн а iсто р iя се лянина, що вибився в ч и н о в н и к и , а потiм каявся через це. У лiричному планi передано вн у т рiшню драму С т овпа, котри й усвiдо мив: щ аслива д ля нього була та годи на, коли вiн iщ е був сам им собою (зеленим деревом).

Мальований Стовп orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13676