МалI жанри. ПрислIв'я I приказки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13459


Прислiвя та приказки належать до малих жанрiв усноï народноï твор чостi. Хоч вони й короткi, на один- два рядки, але мають усi ознаки ху дожньо довершених творiв. У прислiвях та приказках вiдобра жено багатовiкову мудрiсть народу, практичний досвiд людини в рiзних сферах ïï дiяльностi, рiзноманiтнi явища суспiльного життя й природи, передано горе й радiсть людини, ïï мрiï та прагнення. Прислiвя виникли дуже давно. Як указує ïхня назва, у життi вони вжи ваються при словi, при розмовi, наби раючи в кожному окремому випадку вiдповiдного значення. Прислiв'я та приказки це стiйкi афористичнi вислови, що в стислiй, точнiй формi висловлюють думку про певнi життєвi явища, людськi вчин ки тощо. Прислiвя мiстить заверше ну думку, приказка висловлює думку неповно, часто є частиною прислiвя. Прислiвя: Кров людська не водиця, проливати не годиться. Найшла коса на камiнь: коса не втне, камiнь не пiддасться. Береженого Бог береже, а козака шабля стереже. Приказки: Старiсть не радiсть, похорон не весiлля. Або пан, або пропав двiчi не вмирати. Моя хата скраю я нiчого не знаю. Баба з воза кобилi легше. Кров людська не водиця. Найшла коса на камiнь. Береженого Бог береже. Старiсть не радiсть. Або пан, або пропав. Моя хата скраю. Баба з воза. ч. Прислiвя маленький пњеТ0д. ний твiр, що складається лише 456 Усна народна творчiсть ного речення, яке може бути простим (За праве дiло стiй см iло, Кожно му мила своя сторона) або складним (Праця чоловiка годує, а лiнь мар нує, Не лiнуйся рано вставати, а соромся довго спати, Бджола мала, ай та працює). Прислiвя змiнюють свiй змiст за лежно вiд застосування. Бiльшiсть прислiвïв можуть уживатися у двох значеннях: прямому (Сам пропадай, а товариша з бiди визволяй, Добре роби, добре й буде) i переносному (Пiд лежачий камiнь вода не тече, Любиш кататися люби й саночки возити, Який стук, такий i грюк). Тематично прислiвя охоплюють усi сфери людськоï дiяльностi, будь- яке життєве явище (дружбу, працю, вiру, вiйну, сiмю, страх). Про батькiвщину: Рiдний край ~ земний рай. Про дружбу: Дружба та братство Дорожчi за багатство. Про працю: Уперта праця все переможе. Про навчання: Гарно вчити того, хто хоче все знати. Про людськi вади: Лукавий чоловiк на словах любить, а дiлом губить. Прислiвя влучнi, виразнi, ритмiч- Будова прислiвïв вiдзначається симетричнiстю, подiлом на частини, Що римуються. Така милозвучнiсть прислiвïв допомагає легше запа- м ятовувати й виголошувати ïх, мова вiдзначається стислiстю, лаконiчнiс тю, тут не тiльки немає багатослiвя, але часто випускаються члени речен ня, необхiднi в звичайнiй розмовнiй мовi: Знає кума знає пiвсела. Прислiвя побутують в украïнськiй словесностi з найдавнiших часiв i не втрачають своєï актуальностi донинi.

МалI жанри. ПрислIв'я I приказки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13459