Любов Пономаренко нар. 1955 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13933


Народилася 1955 року на Чернiгiв щинi. Закiнчила Нiжинський педа гогiчний iнститут, учителювала. Лiтературну творчiсть почала як пое теса. За порадою Володимира Дрозда взялася за малу прозу. Першу ж добiрку коротких епiчних тво рiв вiдзначив журнал Днiпро. У 1984 роцi побачила свiт збiрка оповiдань та повiстей Тiльки свiту. Згодом публiкацiï зявилися у вiтчиз няних часописах. У оповiданнi Твоя товаришка ли сиця, яке, на перший погляд, | сприймається як дитяче, постають далеко не дитячi проблеми буття лю дини у сучасному свiтi. М ати шко ляра Марка бандуристка. Та мис тецтво сьогоднi не актуальне, сiмя живе за межею бiдностi. Постарiла й хвора жiнка не може знайти роботу, щоб прогодувати родину. Тому для неï вiдкривається тiльки одна дорога на паперть, жебракувати. Так своєрiдно розвязано проблему ма ленькоï людини на сучасному етапi розвитку украïнського суспiльства. Моральнi страждання сина, який ба чить безвихiдь ситуацiï, посилює бездушне ставлення оточення до проблем конкретноï людини, нерозу мiння й небажання допомогти йому. Антитезою до людськоï жорстокос тi постає музика, пiсня: У мами ни зький срiблястий голос, i коли вона бере першi ноти, по тiлу пробiгає дрож, здається, той голос пiднiмає те бе, як пiщинку, й несе в чужi свiти. Саме бандура постає духовним символом життя бандуристки, яка асоцiюється в оповiданнi з рудою ли сицею на комiрi ïï старенького пальта.

Любов Пономаренко нар. 1955 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13933