ЛIтописання часIв княжоÏ РусI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13536


Епос у фольклорi представлений казками, легендами, мiфами, дума ми та iсторичними пiснями, а в професiйному письменствi княжоï Русi епос це, передусiм, лiтописи. Лiтописання в усiх народiв було своєрiдним пiдручником з iсторiï й основним жанром епосу, зокрема прози. Так само й в украïнськiй лiтературi. Найдавнiшими памятками свiтсь коï лiтератури Киïвськоï Русi є лiто писи хронологiчний опис важли вих iсторичних подiй, очевидцем яких був сам лiтописець або про якi вiн чув вiд когось з очевидцiв чи ви читав з письмових джерел вiйсь кових повiстей*, монастирських пе реказiв, повчань тощо.

ЛIтописання часIв княжоÏ РусI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13536