ЛIтературнI угруповання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13832


Бурхливi змiни естетичноï свiдо мостi, засвiдченi початком XX ст., формують якiсно нову лiтературу. У нiй вiдокремилися двi течiï, що ре презентували тогочасне культурне вiдродження: перша виступала за збереження нацiональноï iдентич ностi (народницька), друга одстою- вала рух у напрямку загальноєвро пейських свiтоглядних орiєнтирiв (модернiстська). Основнi художнi трансформацiï повязанi з украïнським модернiзмом напрямком, який на новому iсто ричному витку, у першi десятилiття XX ст., спричинив виникнення вели коï кiлькостi культурних i лiтератур них угруповань, течiй та стилiв, що окреслювали вектори мистецьких шукань творцiв лiтератури на того часному етапi. У роки революцiï та в першi поре- волюцiйнi роки виникає кiлька десят кiв лiтературних органiзацiй: Гарт, Плуг, Аспанфут, Аспис, Забой, Трактор, Жовтень, Молодняк, ВУСПП, ВАПЛIТЕ, Авангард, Ланка, МАРС тощо, якi групувалися переважно навколо часописiв та альманахiв. Пролеткультiвство рух лiвих сил у лiтературi. Виник у Росiï. Тео рiю пролетарського мистецтва, що має виникнути на мiсцi класичного й обслуговувати потреби простих 711 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА людей, активно пiдтримали украïн ськi письменники В. Еллан-Блакит- ний, М. Хвильовий, М. Семенко, Г. Михайличенко. Пролеткультiвцi висунули гасло: Нове пролетарське мистецтво це мистецтво працi. По-справжньому масовими лiтера турними органiзацiями виявилися Спiлка селянських письменникiв Плуг (1922) та Спiлка пролетарсь ких письменникiв Гарт (1923). Лiдером обєднання Плуг був С. Пилипенко, ядро органiзацiï стано вили А. Головко, Г. Епiк, П. Панч, О. Копиленко. Дiяльнiсть Плугу була спрямована на зображення жит тя украïнського села в усiй багатома нiтностi проблем, що його турбують. До органiзацiï вступила талановита селянська молодь, що розширила го ризонти тематики й проблематики. Однак форма втiлення надзвичайно багатого та цiкавого матерiалу була обмежена намаганням створити ма сову лiтературу, зробити ïï доступ ною всьому обширу потенцiйних чи тачiв. У результатi творчiсть плу- жан згодом стала сприйматися як наïвне провiнцiйне чтиво. До Гарту обєднання пись менникiв мiста, заснованого з iнiцiати ви В. Еллана- Блакитного, увiйшли М. Хвильовий, В. Сосюра, I. Досвiт нiй, I. Днiпровський, пiзнiше М. Бажан, П. Тичина та ще багато тогочасних провiдних митцiв. Це бу ла своєрiдна спроба обєднати всi культурнi кола для творення украïн ськоï лiтератури не в протиборствi, а в спiльнiй творчостi. Ця iдея закiнчи лася поразкою внаслiдок нечiткостi позицiï угруповання, неузгодженоï дiяльностi його лiдерiв, великоï част ки аматорiв у складi Гарту.

ЛIтературнI угруповання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13832