ЛIтературна пам'ятка прасловян. Велесова книга orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13534


Велесова книга найдавнiший лiтопис на 52 дубових дощечках. Уперше фотокопiï та украïнський пе реклад (з канадського видання) до щечок зявився на сторiнках журна лу Днiпро в 1990 роцi. Немає остаточноï думки, де саме були знайденi деревянi сторiнки прадавнього лiтопису. Однi дослiдни ки вважають, що на Курщинi, iншi на Харкiвщинi. свiдчення, що дубовi дощечки знайшов у 1919 роцi полковник бiло гвардiйськоï армiï Олександр Iзенбек (О. Iзен-бек) у зруйнованому помi щицькому маєтку серед пошматова них книжок з приватноï бiблiотеки. Дехто з науковцiв називає iм я влас ника бiблiотеки князя Куракiна. Дощечки мали однаковий розмiр 38×22 см, ïхня товщина становила ,5 см. Вони були нанизанi на ремi нець, тому справляли враження чогось цiлiсного, хоч i не зовсiм зро зумiлого. О. Iзенбек зберiг деревянi сторiн ки. Перебуваючи в емiграцiï, у Бельгiï, вiн показав свiй скарб Ю. Миролюбо- ву, який намагався розшифрувати написи. Пiсля смертi О. Iзенбека та ємничi дощечки зникли. У 1953 роцi Ю. Миролюбов повернувся до роботи над релiквiєю, орiєнтуючись на фо тографiï та власнi копiï, переклади. Над дощечками працював також Олександр Кур. Протягом 1954- 1959 рр. у Сан-Франциско в журналi Ж ар-птиця опублiковано фото графiï дощечок. О. Кур запропонував назвати публiкацiю Велесовою кни гою. Очевидно, тому, що саме цей язичницький бог у памятцi згаду вався найчастiше. Здавна вважаєть ся, що Велес був богом усiєï Русi. За 497 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА народними повiрями, Велес опiку вався хлiборобами, купцями. Деякi факти свiдчать, що цей бог був покро вителем книжникiв, богом музики й пiсень. У дiаспорi Велесовою книгою зацiкавився колишнiй киянин С. Лiс ний. У 1960 роцi вiн запропонував Радянському комiтетовi славiстiв досконало опрацювати памятку. Проте радянськi науковцi одностай но визнали, що цей твiр є пiдробкою. Провiдний спецiалiст Л. Жуковська стверджувала, що ця рiч пiдроб- ний докириличний лiтопис, який сто рокiв тому зник з поля зору дослiдникiв. Згодом дощечками Велесовоï кни ги* зацiкавився директор видавницт ва М лин з Голландiï. Вiн здiйснив власний переклад Велесовоï кни ги*, залучивши до роботи свого коле гу Миколу Кирпича. У 1982 роцi росiйський поет I. Коб- зєв опублiкував свiй вiршований пе реклад цього твору в районнiй газетi на Тульщинi. Щодо цiєï публiкацiï одразу ж вiдбулися гарячi диспути. Особливо гостро проти автентичностi Велесовоï книги виступав науко вець О. Творогов. Вiн безапеляцiйно заявляв, що цей твiр пiдробка О. Миролюбова. Iншi дослiдники називали спiвавтором фальшивки О. Сулакадзева, який також дослi джував дощечки. На захист автентичностi Велесо воï книги стали деякi науковцi з ук- раïнськоï дiаспори. Б. Яценко, нап риклад, пише: Упевнений, що сло вянознавцi свiту, зiбравшися разом не могли б написати принаймнi один такий абзац… У сi тi особливостi текс ту, якi здаються, на перший погляд дивними, знаходять своє пояснення в iсторичнiй ф онетицi та iсторичнiй мiф ологiï. Т ут немає випадково стей чи дезорiєнтуючих нiсенiтниць пiдробки. Професор-санскритолог В. Шаян також не вважає Велесову книгу фiкцiєю: Закидати чи теж твердити рiшуче, що текст є плагiатом, як це роблять деякi вченi з росiйськоï Академiï наук, це значить припи сувати авторовi п ла гiа ту не тiльки досконале знання Ри гведи й Авес ти, але й здiбностi утворювати новi слова, згiдно з духом i правилами старовинних мов. Такого генiя я не стрiчав в iсторiï дослiдiв текстiв. Перший повноцiнний переклад Велесовоï кгнигизробив Б. Ясенко (1994 року). Велесова книга розповiдає про iсторiю русiв вiд 650 року до Рiздва Христового до кiнця IX ст., коли в Києвi правив Аскольд. Науковцi стверджують, що перед нами язичницький лiтопис. Його ав тор, мабуть, був очевидцем боротьби праукраïнських язичникiв у IX ст. Прадавня лiтература насильницьким запровадженням но воï християнськоï вiри. Написано Велесову книгу дiа лектами, якi близькi до давньо руськоï лiтературно-писемноï мови. Нумерацiю дощечок за логiкою пояс нити важко: однi сторiнки мають лише номер, iншi ще й букву. Дех то з дослiдникiв уважає Велесову книгу циклом з не менше нiж 15 ок ремих памяток, написаних у рiзний час рiзними авторами, а разом зведе них в один деревяний збiрник аж у IХ-Х ст. Велесова книга складається з 74 дощечок-текстiв, якi остаточно пону мерував М. Скрипник (Лондон, Га ага, 1972-1975 рр.). Дослiдник по значив ïх лiтерами (наприклад, 2а i 26, За i 36 тощо), намагаючись, оче видно, систематизувати цi тексти в межах усiєï збiрки. За темами можна видiлити такi за писи Велесовоï книги: походження словян, ïхня торгiвля з сусiдами, свiтогляд i вiрування. На думку дослiдникiв, з усiх па мяток Велесовоï книги можна ви окремити двi, порiвняно завершенi.
1. Дощечки 1, 2а, 26, За, 36, 4а, 46, 4в, 4г. Записанi давньоруською мо
вою. У цiй памятцi викладено свiто розумiння русiв, ïхнє
ставлення до Яви, Прави й Нави; прославляються Перун, Дажбог,
Сварог; iдеться про вiйни русiв з готами, греками, хоза рами. Тут
згадуються Киє, Пащек i Горовато засновники племен.
2. Дощечки 5а, 56,6а, 66, 6в, 6г, 6д, 6е, 6є, 7а, 76, 7в, 7г, 7д,
7е, 7є, 7ж, 7з. У цiй памятцi докладно розповi дається
про тривалi вiйни з готами, римлянами, гунами; згадується про
вавилонський полон i втечу з раб ства, про заснування Сурожа, про
давню єднiсть русколанi й розкол; та кож автор
повертається до сучасних йому подiй, розповiдає про
прихiд Аскольда тощо. У Велесовiй книзi* зафiксованi три
концепцiï походження словян ських народiв: а) схiднословянська
єднiсть на чолi з деревлянами представлена Бо- гумиром i його
дiтьми; тут поляни й руси окремi народи; б) загальноруська
єднiсть на чолi з полянами, яким протиставлена реш та народiв,
зокрема фiнськi; це вiд повiдає концепцiï Повiстi времен-
них лiт, де поляни вже ототожню ються з Руссю; брати Кий, Щек i
Хорив вiднесенi до племен полян; в) загальнословянська єднiсть
по чинається вiд отця Ора i його синiв Кия, Пащека, Горовато
(4г); в iншо му мiсцi Кий, Щек i Хорев (36а). Крiм того, у Велесовiй
книзi можна знайти й цiлком фантастичну версiю про походження
словян: Дажбог нас народив од корови Замунь. 499 УКРАÏНСЬКА
ЛIТЕРА ТУРА На думку О. Палюги, Велесова книга* це надзвичайно цiнна
лiте ратурна й iсторична памятка, що значною мiрою допомагає
дати вiд повiдь на запитання: хто ми? Яких батькiв дiти? Наскiльки
давня наша вiчна украïнська мова? Проте варто зазначити: полемi
ка щодо автентичностi Велесовоï книги* (чи вона й насправдi
є iс торичною памяткою прасловян, чи це лише майстерна
пiдробка) триває й нинi.

ЛIтературна пам'ятка прасловян. Велесова книга orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13534