ЛIтературна критика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13790


Лiтературну критику XIX ст. роз глядають у лiтературному контекстi. Усi критики того часу самi були пись менниками. Через це важко говорити про лiтературну критику як окремий вияв лiтературного процесу. В нас нема критики…, часто говорив Iван Франко (ïï центральна iнтелек туальна постать), щоправда, маючи на увазi суспiльну критику. Зрiла критична традицiя склалася лише наприкiнцi XIX ст. Тогочасна критика була швидше наказовою, анiж описовою. Вона взяла на себе роль учителя, указувала пись менникам, як треба писати. Для лгге ратурноï критики кiнця XIX — початку XX ст. було характерним замовчуван 652 Нова лiтература оминання незрозумiлих тенденцiй, стилiв письменникiв та ïхнiх тво- Р..(Так замовчувалися драматичнi цiеми Лесi Украïнки); категоричний, нетерпимий осуд усього того, що вихо дило за межi усталеноï народницькоï традицiï (Сергiй фремов негативно вiДгУкУвався ПРњ ТВ0РЧ^СТЬ Ольги Ко- би л я н сь к оï, Гната Хоткевича; Iван Франко рiзко критикував молодому- зiвцiв)- Д о того ж деякi лiтературнi дiячi були водночас i письменниками, 1 критиками, i видавцями, i редакто рами (Франко, П авлик, Маковей, Грушевський, Щурат). Як редактор Першого вiнка Франко викинув з друку перший варiант Царiвни (Вона вийшла замiж) Ольги Коби- лянськоï. Катря Гриневичева згадує, що ïï вiрш, поданий до публiкацiï, Франко переробив так, що власним лишився тiльки пiдпис авторки. Про те вона говорить про це з вдячнiстю та поклонiнням великому талантовi. Народники вважали свою позицiю єдино правильною, а вiдтак унiфiка цiя, вирiвнювання усiх творiв вiд повiдно до народницького зразка ли- е шкодила лiтературному поступу. Поява нових течiй спричинила по зитивнi змiни в лiтературi загалом i 3њкрема в критицi. Дiалоги, супереч- Ки >дискусiï стали ознакою доби та Дали можливiсть для творчих по шукiв, обґрунтувань та обстоювання воïх естетично-мистецьких позицiй.

ЛIтературна критика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13790