ЛIтература украÏнського романтизму orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13582


Романтизм як один з провiдних напрямiв у лiтературi, науцi, мис тецтвi виник на межi Х У III-Х IХ ст. у краïнах Захiдноï вропи. В Украïнi романтизм поширюється трохи пiз нiше у першi десятирiччя X IX ст. Цей напрям вiдiграв значну роль у пробудженнi нацiональноï свiдомос тi, обґрунтуваннi iсторичноï самобут ностi народу, його духу, культур них традицiй, мови, лiтератури. Ро мантизм розвивався передусiм пiд впливом поглибленого вивчення iсто ричного минулого й був спрямований не так проти класицизму, як проти бурлескних i травестiйних традицiй. Помiтну роль у становленнi роман тичноï течiï в лiтературi вiдiграла Харкiвська школа романтикiв (I. Срезневський, Левко Боровиков- ський, вген Гребiнка) та пiдготов анi ними видання: Украïнський альманах (1831), Запорожская старина (1833 — 1838). У Галичинi провiдником цього напряму виступила Руська трiйця* (М. Шашкевич, I. Вагилевич, Я. Го- ловацький), яка випустила збiрник Русалка Днiстровая (1837), що проголошував iдеï народностi й словянського братерства. З кiнця 30-х — на початку 40-х рр. XIX ст. зявилося нове поколiння ро мантикiв Киïвська школа (А. Мет- линський, М. Максимович, П. Ку лiш, Т. Шевченко, М. Костомаров). У лiтературi цей етап засвiдчений появою iсторичного роману Чорна рада П. Кулiша, iсторичноï драми Сава Чалий, Переяславська нiч М. Костомарова, розвитком iнтим ноï, пейзажноï, громадянськоï лiри ки (В. Забiла, . Гребiнка, В. Пет ренко, О. Афанасьєв-Чужбинський), утвердженням жанрiв побутовоï, iсторичноï, лiро-епiчноï поеми, бала ди, виробленням лiтературноï мови й стилю, конкретно-iсторичних форм художнього освоєння дiйсностi. На пiдставi розумiння естетичного iдеалу, концепцiï особистостi, головних рис поетики видiляють чотири тема тично-стильовi течiï романтизму: фольклорно-побутову; фольклорно-iсторичну; громадянську; психологiчно особистiсну. Тематично в романтикiв виокрем люються: мотиви розчарування в су- _______________________ Нова лiтература УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА часнiй дiйсностi, неприйняття ïï, спроба втекти вiд неï в iнший, iде альний свiт; мотиви свiтовоï туги, обґрунтування самоцiнностi людсь коï особистостi, милування старови ною, оспiвування та смуток за мину лою славою рiдного краю.

ЛIтература украÏнського романтизму orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13582