Лексика украÏнськоÏ мови за походженням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12654


Лексика украïнськоï мови форму валася протягом багатьох столiть у тiсному звязку з iншими мовами. Украïнська мова належить до схiд нословянськоï мовноï групи, яка ра зом з пiвденнословянською та за хiднословянською постала iз спiльно словянськоï (прасловянськоï) мови, а та з iндоєвропейськоï. Близько 90% украïнськоï лексики становлять успадкованi слова, тобто такi, що беруть свiй початок з iндо європейськоï мови; слова, що виник ли в спiльнословянський перiод; слова спiльнi для схiднословян ських мов; лексика, що зявилася за час самостiйного функцiонування ук раïнськоï мови. Решта лексичного складу (при близно 10%) слова, запозиченi з iнших мов.

Лексика украÏнськоÏ мови за походженням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12654