Левко Боровиковський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13584


Романтичнi впливи позначалися на його перших творах украïнсь кiй баладi Молодиця та росiйськiй поемi-билинi Пир Владимира Вели кого* (1828). Помiтним явищем ук раïнського романтизму стали ук раïнськi перекази О. Пушкiна, А. Мiцкевича, наслiдування Гора- цiя. Лiтературний доробок Л. Боро- виковського становлять байки збiрка Байки i прибаютки (1852), перенесенi на украïнський ґрунт мандрiвнi сюжети, вiдомi ще вiд Езо- па, та 12 романтичних балад, створе них за сюжетами украïнських народ них переказiв. Найвiдомiша з-помiж них балада Маруся, написана за мотивами балади нiмецького роман тика Бюргера Ленора про щиру любов парубка та дiвчини. Тiсним звязком з народною поезiєю, пере дусiм iз соцiально-побутовою i лiрич ною пiснею та iсторичними думами, позначенi його твори, у яких зобра жено героïчне iсторичне минуле (Гайдамак, Козак, Бандурист тощо). Працював Л. Боровиковський над лiтературними обробками ук раïнських народних казок, легенд, бувальщин. Перший поет-романтик унiс в украïнську лiтературу новi те ми, мотиви, ту, як вiн писав, Сер йознiсть, що заперечує несправедли ву думку, начебто малоросiйською мовою, крiм жартiвливого, смiшно го, писати не можна. Украïнську поезiю збагатив новими жанрами, як-от: лiтературною пiснею (Убiйство, Вивiдка, Материна стрiча, Розставання), романтич ною баладою (М аруся, Ледащо, Чорноморець), елегiйно-медитатив ною лiрикою (Ж урба, Рибалка), зразками перекладацькоï технiки.

Левко Боровиковський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13584