<< Главная страница

Леся Укра&IUML;нка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13810


Треба т iльки уявит и собi Ч ст р аж д ен н е ж ит т я, кол ко ж н и м р о ко м м у ки i болi збiль Нова лiтература ш увалися, т а зiст авит и це з низкою т ворчих досягнень, що т а к о ж з к о ж н и м р о ко м усе мiцнiш али, щ об зрозумiт и ж и т тєву т рагедiю Л е с i Украïнки та Тi дивний т ворчий героïзм. Б. Якубський Народилася Леся Украïнка 25 лютого 1871 ро ку в Новоградi- Волинському в сiмï повiтового службовця-юриста (голови з ïзду мирових посе редникiв) та вiдомоï письменницi, громадськоï дiячки Олени Пчiлки. Найбiльший вплив на май бутню письменницю мав ïï дядько Михайло Драгоманов, якого Леся називала своïм учите лем. Першi два листи вона написала Драгомано- ву, коли ïй минуло тiльки пять рокiв. З 10 рокiв Леся Украïнка серйозно хворiє (ïï уразив тубер кульоз кiсток), називаючи подальше своє житт- тя тридцятилiтньою вiйною з хворобою та бо лем. Через хворобу вона не може вiдвiдувати гiмназiю, а отже, ïï навчають приватнi вчителi. Вона самотужки здобула рiзнобiчну освiту: вив чила майже всi європейськi мови, також грецьку й латину, словянськi (росiйську, польську, бол гарську тощо). Д об ре знала свiтову iсторiю, i в Дев'ятнадцятилiтньому вiцi написала для своïх сестер пiдручник Стародавня iсторiя схiдних народiв. Писати поезiï Леся Украïнка почала Дуже рано, вiрш Надiя датовано 1880 роком. Лiтературна дiяльнiсть молодоï письменницi пожвавлюється пiсля переïзду родини Косачiв До Києва. Леся У кр аïн ка стає учасницею лiтера турного гуртка Плеяда. 1893 року виходить АРуком ïï перша зб iрка оригiнальних поезiй На «рилах пiсень. Останнi роки життя Леся У к раïнка провела в подорож ах на лiкування до гипту й на Кавказ, де вона й померла (у Сурамi)
| серпня 1913 року. Похована письменниця на
виковому кладовищi в Києвi. Як зазначає Петро Одарченко
один з найвiдомiших дослiдникiв лi тературноï спадщини Лесi
Украïнки винятково велике значення твор чостi письменницi
полягає в тому, що вона збагатила украïнську поезiю новими
темами й мотивами…, збага тила строфiку, ритмiку й метрику
украïнськоï поезiï. На переломi ХIХ-ХХ вiкiв,
використовуючи ман дрiвнi сюжети свiтовоï лiтератури, Леся
Украïнка стала в авангардi творчих сил, що виводили украïнсь
ку лiтературу на широку арену свiто воï лiтератури . В
украïнську лiтературу Леся Ук раïнка увiйшла насамперед як
поетка мужностi й боротьби. Умовно ïï лiри ку можна подiлити
на особисту, пей зажну та громадянську. Темами ïï раннiх
поезiй стали любов до рiдного краю, проблема ролi митця в суспi льствi,
краса природи тощо. Визнач ний впливна формування свiтогляд ноï,
громадянськоï та лiтературноï позицiï Лесi Украïнки
мав Михайло Драгоманов. У Софiï вона пройшла справжнiй
унiверситетський курс* пiд його безпосереднiм керiвницт вом. На думку
П. Одарченка, рiк пе ребування в Драгоманова мав для творчостi Лесi
Украïнки таке ж саме значення, як для Шевченка Три лiта*.
вропеïзм молодоï поетки, захоплення новими iдеями, засу
дження аполiтичного украïнського 677 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА
громадянства виникли, безперечно, пiд його впливом. У другiй половинi
90-х рр. Леся Украïнка звертається до драматургiï.
Перша ïï драма Блакитна троянда поширила тематику
тогочасноï украïн ськоï драми, що здебiльшого змальо
вувала життя селянства, залишаючи поза увагою iншi прошарки суспiль
ства, зокрема iнтелiгенцiю. Через цю прозову драму письменниця прихо
дить до своєï в подальшому улюбленоï форми
драматичноï поеми. Ïï пер ша драматична поема Одержима
(1901) була написана в надзвичайних обставинах протягом
однiєï ночi бiля лiжка смертельно хворого на ту беркульоз
Сергiя Мержинського, за два тижнi перед його смертю. Беручи теми з
рiзних епох, з iсторiï рiзних народiв, Леся Украïнка
проводить аналогiï з тогочасним життям. Окреме мiсце в
лiтературному до робку письменницi посiдає проза. Першi
оповiдання з життя селян (Така ïï доля, Святий вечiр) змi
стом i мовою тiсно повязанi з на родними пiснями. Леся Украïнка
лишила по собi ве личезну жанрово й тематично роз маïту
лiтературну спадщину. Попри хворобу, тiлеснi страждання, повсяк часний
двобiй з болем та фiзичними муками вона завжди йшла вперед,
удосконалюючи свою творчiсть, сяга ючи нових i нових вершин. Свою
невпокоренiсть долi, жагуче бажання жити й працювати девят надцятирiчна
Леся Украïнка висло вила в сильнiй енергiйнiй поезiï Contra
spem spero (вiд латинського усупереч надiï сподiваюсь). Пош товхом
до написання поезiï стало за гострення хвороби авторки. Рух емоцiй
лiричноï героïнi пiдiймається вiд болючих запитань про
теперiшнє й майбутнє, що оповитi болем i стражданням, до
утвердження бун тарських дiй, незламностi. Намагаю чись подолати
недугу, вiдiгнати дум ки, що …ужалю, в голосiннi проми нуть
молодiï лiта?, Леся Украïна засвiдчує непримиреннiсть,
неско римiсть долi. Увесь вiрш побудова ний на антитезах, виразнiсть
яких пiдсилюється завдяки метафоричнiй образностi: гарячi сльози
кора льо довая; вбогий сумний перелiг бар вистi квiтки тощо.
Героïня поезiï визначає мiсце осо бистостi, зокрема
митця в суспiльно му життя. Лейтмотив вiрша стверд но звучить в
останнiй строфi: Так! Я буду крiзь сльози смiятись, Серед лиха спiвати
пiснi, Без надiï таки содiватись, Буду жити! Геть думи сумнiï
Особливе мiсце в громадянськiй лiрицi Лесi Украïнки н ал еж и ть
цикловi Невiльничi пiснi (1 8 9 5 ‘ 1896 p p .). З а своєю
силою, потуЖ' 678 иiстю цей цикл наближений до зраз кiв полiтичноï
Шевченковоï лiрики, додало привiд I. Франку зазначити: ВIД часу
Шевченкiвського Похо вайте та вставайте Украïна не чула такого
сильного, гарячого та поетич ного слова, як iз уст цiєï
слабосилоï хвороï дiвчини. Справжньою перлиною цього цик л у
є вiрш I все-таки до тебе думка лине…. Мотивом поезiï
є вболiван ня за долю рiдного краю. У грудях серце з туги, з жалю
гине вiд картин знущання, лиха й кривд, що терпить украïнський
люд. Проте авторка со ромиться слiз, що ллються вiд без силля . Вона
прагне дiй, замiсть мар них зiтхань i ридань: Доволi вже ïм
литись, що сльози там, де навiть кровi мало! Тему ролi митця та
мистецтва в суспiльствi не полишає Леся Украïн ка й у
поезiï То Ье ог т i ï i;о Ье?.. (Бути чи не бути?).
Звертаючись До своєï музи-натхненницi, авторка просить про
великую пораду: спрямувати ïï, допомогти зробити вибiр.
Сумнiви й вагання розвiю ться, прохання-заклик до музи: Вiзьми мене з
собою, линьмо ра зом! засвiдчують, що вибiр зроблено, аДже саме
творчiсть є сенсом життя Митця, творчiсть, покликана служи- Ти
Рiдному краю, рiдному народовi. I ти колись боролась, мов Iзраïль,
краïно моя. Тему вавилонського полону Леся Украïнка
неодноразово порушувала в драматичних поемах (На руïнах,
Вавилонський по лон), проводячи яскраву аналогiю з полоном Украïни
в Росiйськiй iмпе рiï. Звертаючись до бiблiйних мо тивiв i
образiв, Леся Украïнка, як i Шевченко, прагнула виявити своï
по чуття, своï iдеï, безмежну любов до поневоленоï,
пригнiченоï Украïни, висловити палкi заклики до бороть би. Ця
поезiя є немовби епiлогом до згаданих поем, вона розкриває
ïхнiй символiчний змiст: Коли скiнчиться той полон великий, Що нас
зайняв в землi обiтованiй? I доки рiдний край гиптом буде? Коли загине
новий Вавилон? Поезiя I ти колись боролась, мов Iзраïль,
Украïно моя* розкриває по гляди Лесi Украïнки на
iсторiю ук раïнського народу. Говорячи про пе ремогу Б.
Хмельницького та єднання братiв, авторка має на увазi
справжнє свято згоди*, коли всi верстви насе лення зустрiчали
Богдана пiд час вïзду в Киïв на Рiздво 1648 року як
пресвiтлого володаря Украïни. По тому настав страшний час
руïни: Знову тьма, i жах, i розбрат…, пiсля якого
Украïна була поневолена Москвою: …I знов настав
єгипетський полон, ______________ Нова лiтература УКРАÏНСЬКА
ЛIТЕРА ТУРА та не в чужiй землi, а в нашiй власнiй. Ця поезiя, написана
1904 року, друкувалася в Радянськiй Украïнi до 1974 року, а вiд
1975 року була забо ронена цензурою (навiть не увiйшла до академiчного
дванадцятитомного видання творiв Лесi Украïнки). При чиною
вилучення цiєï поезiй, як i по езiï Iзраïль в
гиптi, була актуаль нiсть теми полону Украïни Росiєю,
щоправда, вже не iмперською, а ра дянською. Лише в останнi роки ми
дiстали змогу ознайомитися з цими творами.

Леся Укра&IUML;нка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13810


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация