ЛеонIд ГлIбов orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13662


Байки Глiбова, що найбiльшоï слави здобули своєму авторовi, наскрiзь перейнятi украïнським колоритом. Хоча вiн часто бере 572 загальносвiт овi т ем и , не р0з обр обленi б а й ка р я м и всього свiту, але з а в ж д и вмiє прибра- ти ïх у оригiнальне вбрання. С. фремов Леонiд Iванович Глiбов народився 5 березня 1827 року в с. Веселий Подiл на Полтавщинi в сiм'ï управителя пом iщ ицького маєтку, у 1849-1855 рр. навчався в Нiжинському лiцеï. Протягом 18 5 6 -1 8 5 8 рр. учителював у по вiтовiй школi на Подiллi. 1858 року переïздить до Чернiгова, де роз горнув широку лiтературну дiяльнiсть як поет- лiрик, байкар, прозаïк, драм атург, фейлетонiстi фольклорист. Д рукує своï твори в журналi Основа. У 18611863 рр. видає тижневик Чернiгiвський листок. 1863, 1872, 1882 рр. три збiрки байок Глiбова. Помер Леонiд Глiбов 10 листопада 1893 року в Чернiговi, де його й поховано. Леонiд Глiбов увiйш ов до iсторiï украïнськоï лiтератури я к таланови тий поет- лiрик, класик дитячоï лiте ратури (дитячi твори пiдписував псевдонiмом дiдусь Кенир). Був вiн драматургом, найвiдомiш а його пєса До мирового! Проте голов ним титулом заслуги сего таланови того поета I. Ф ранко вваж ав байки. Найкращий у кр аïн ськи й бай- копис (I. Франко) створив понад 100 байок. Ж анр бай ки , вiдомий в Украïнi, розвинений Г. Сковородою, Глiбов удосконалив до найвищого ступеня доверш еностi. Б ай ки Глi* бова, сповненi украïнського колори- Нова лiтература ту з д о б у л и своєму авторовi найбiль шу славу. у першi десятилiття X IX ст. байка була одним з провiдних i найпопу- ЛЯрНIШИХ поетичних ж анрiв, ДО ЯКО ГО зверталися м айж е всi украïнськi письменники: П. Гулак-А ртемовсь- кий, Л. Боровиковський, . Гребiн ка саме завдяки ïм цей ж анр набу ває повнокровностi й повноправностi. Жанр байки обовязково вимагає дидактичноï спрямованостi, моралiза торського повчання. У невеликому за змiстом алегоричному оповiданнi за допомогою якогось поодинокого ви падку зображується певне моральне правило. Багатющим невичерпним дж ере лом тем, мотивiв, сю ж етiв для бай карiв усього свiту стала Езопова бай- ка-притча. Саме до Езопа напiвле- гендарного м удреця (VI ст. до н.е.) зверталися м айж е всi байкарi всiх часiв i народiв. П ри цьому, зрозу мiло, Езоповi байки-схеми зазнавали новоï худож ньоï iн тер п р етац iï й Докорiнноï трансформацiï. Протягом тисячолiть байкарi ш и роко користуються традицiйним ф а бульним матерiалом iз спiльноï м iж народноï байкарськоï скарбницi. Отак i Глiбов, запозичую чи вiдомi фабули, художньо переосмислював i видозмiнював ïх вiдповiдно до влас них уподобань, наснаж ував ïх злобо денним змiстом, надавав виразного нацiонального колориту й самобут нього характеру. У творчостi Л. Глiбова прийнято було видiляти два перiоди: дорефор- мений i пiсляреформений. Байки дореформеного перiоду були спрям ованi проти кр iп о сн и ц тва, а другого перiоду проти нови х, капiталiстичних порядкiв. П роте т а кий пiдхiд є iдеологiчним i п рим iти в ним, вiн значно спрощ ує у н iв е р сальнiсть ш ирокого узагальн ен ого змiсту байок Л Глiбова. Дотепно, у ш ироком у см iховому дiапазонi вiд iронiï до сатири картав Глiбов лю дськi й суспiльнi ва ди, значну увагу придiляв морально- етичним проблемам, я к i маю ть за гальнолюдський характер.

ЛеонIд ГлIбов orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13662