Легенди orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13467


Легенда народне оповiдання про подiï, якi сприймаємо як достовiрна вiрогiднi. Мiфологiчнi легенди це фанта тичнi оповiдi про чудодiйнi перетво рення людей на звiрiв, птахiв, У квiТI й рослини, а також про русалок, в дяникiв, вовкулакiв, перелеснй тощо. У всiх словянських народi бутує легенда Про вужа-перевертвЯ ‘ який полонив бiля води дiвчину ïï ЧОЛОВIКОМ I оселився в ïï ДОМI' туживши за своïм родом, вхН ^ вертається назад i залишається ^ назавжди. По дружину вiн пос 460 Усна народна творчiсть свого товариша, та вона не хоче поки нути свiй рiд i йти за чоловiком, а то му перетворюється на зозулю. (Iн ший варiант хтось iз родичiв дружини вбиває чоловiка-вужа, дру жина обертається глухою кропивою). Апокрифiчнi легенди це уснi оповiдання на бiблiй н i чи єван гельськi теми, про святих. Iсторичнi легенди це оповiдан ня про незвичайнi, фантастичнi епi зоди, повязанi з iсторичними подi ями минулого. Ц е легенди про похо дження мiст, гiр, рiчок, долин, про конкретнi iсторичнi постатi. Легенда П р о Михайлика i Золотi ворота розповiдає про те, як пiд киïвськими стiнами зупинився Ба- тий з вiйськом. Щ об проявити зне важливе ставлення до хана, вiдваж ний воïн, Михайлик, випустив стрiлу, яка впала в ханову тарiлку. Батий сказав киянам, що вiдступить вiд мiста, якщо вони видадуть йому за це Михайлика. Мешканцi мiста поради лися й вирiшили видати. Михайлик, почувши це, виламав Золотi ворота, Що закривали чужинцям дорогу в мiсто, настромив ïх на спис, i, про ïхавши непомiченим через ворожий табiр на конi, подався до Царгорода. Так у Царгородi з явилися Золотi ворота, а Киïв був вiдданий на поталу вороговi. Життя Запорiзькоï Сiчi, ïï закони й табу, легендарнi перемоги козакiв, звитяжнi подвиги окремих лицарiв сприяли виникненню й поширенню незчисленноï кiлькостi легенд. Уся iсторiя вiд зародження козацтва до зруйнування Сiчi супроводжується легендарними оповiдями. Народ по- своєму пробував пояснити походжен ня козакiв: чи то з маленьких дiтей, що заблудили або повтiкали з дому, чи з воïнiв, яких один магнат посилав на допомогу iншому, а вони вирiши ли не йти на службу й поселилися в степу, чи з дванадцятьох братiв, якi жили в лiсi. У багатьох оповiданнях козакiв змальовано як окремий на род, що звався чорногорами. Сiчовики це богатирi, надiленi велетенською силою та надприродними якостями й умiннями: запорожцi дванадцятьма мовами вмiли говорити, з води могли сухими виходити. Коли треба, вмiли на людей i сон насилати, й туман на пускати, вмiли й у рiчки переливати ся. Вони мали в себе такi дзеркала, що, дивлячись у них, за тисячу верст бачили, що воно в свiтi робиться…*. Велика частина козацьких легенд присвячена конкретним iсторичним постатям (кошовий Сiрко, Семен Палiй, Морозенко, Богдан Хмель ницький, ґалаґан…) Надприродною силою надiлялися ватажки селянських повстань рiз ного часу I. ґонта, М. Залiзняк, У. Кармелюк, О. Довбуш, Л. Коби лиця, Н. Махно. УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА До нас дiйшли легенди, де героями виступають не воïни чи народнi ва тажки, а вiдомi письменники, архi тектори церков, малярi. У фондi цього жанру наявна знач на кiлькiсть мандрiвних сюжетiв та мотивiв нацiонального епосу iнших народiв. Таким, на думку вчених, є сюжет легенди Про Марка Прокля того* чоловiка покараного за тяжкi земнi грiхи так, що його не приймає нi земля, нi небо, i вiн му сить вiчно спокутувати свою вину. Вiдомi також оповiдi про Г. Сково роду, Т. Шевченка, Д. Яворницько- го, якi в уявi народу володiють не ли ше мудрiстю, а й магiчною силою.

Легенди orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13467