КрIпацькI пIснI. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13502


Крiпацькi пiснi. Росiя вiдновила крiпацтво на украïнських землях. Крiпосне право узаконювало залеж нiсть селянина вiд землевласника. Остаточно крiпацтво в Украïнi було оформлене 1873 року указом Катери ни II. Серед рiзних видiв крiпацьких повинностей, крiм численних по даткiв, була ще й панщина чи вiд робiткова рента примусова праця закрiпачених селян у господарствi помiщикiв. Усi цi суспiльнi явища й повязанi з ними життєвi ситуацiï вiдбилися в крiпацьких пiснях, у яких з великою силою виражено ставлення селян до тяжкоï долi, умов пiдневiльного жнт- 479 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА тя. У крiпацьких пiснях немає роман тичних рис (гiперболiзацiï, iдеалiза цiï лiричних героïв, обширних пейза жiв, персонiфiкацiï сил природи, фан тастичних картин та iн.). Народна уява й фантазiя поступається мiсцем змалюванню нелегкоï працi, умов се лянського побуту, епiзодiв знущання помiщикiв з крiпакiв, приниження людськоï гiдностi. Наприклад: Наступає чорна хмара, А другая синя, Не заступить син за батька, А батько за сина. Женуть батька в степ косити, Сина молотити, Третю дочку-паняночку Тютюну садити, А свекруху з невiсткою У лан жита жати.

КрIпацькI пIснI. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13502