Конотопська вIдьма orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13580


Повiсть Конотопська вiдьма* — бурлескно-реалiстичний твiр, сатира на дiйснiсть останнього перiоду Геть манщини. У ньому зображено мора льно розбещену старшину, пасив нiсть i затурканiсть селянства, слух нянiсть сотенного козацтва, яке вiдробляє сотнику неначе крiпаки пановi. Представниками звироднiлоï старшини в повiстi є конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха та його писар Прокiп Пiстряк. Отри мавши предписанiє iти на Чернiгiв з усiєю сотнею, сотник за лукавою по радою писаря лишається в селi, щоб топити вiдьом у ставку. Задля здiй снення своïх планiв обидва зверта ються до справжньоï вiдьми Явдо- хи Зубихи. Забрьоха, щоб здобути Олену Хорунжiвну ладен спалити рiдне мiсто. Та Явдоха помстиласяза свiй сором. У результатi минулося панство i Забрьохи, i Пiстряка. Незрiвнянний майстер оповiдi. Квiтка-Основяненко збагатив по вiсть незвичайними гумористичними ситуацiями: епiзод з переламаною хворостиною, полiт Микити У ласо вича над Конотопом, мова писаря безглузда i неоковирна, портрет Сњ лохи, прийом анафори Смутний невеселий так розпочинаєте кожен роздiл повiстi. Повiсть завер шується 14-тим роздiлом Закiн4 нiєм*, сповненим моралiзаторськ 536 повчання про недопустимiсть вико ристання нечистоï сили для здобуття своïх прагнень. Твори Г. Квiтки- Основяненка й сьогоднi викликають цiкавiсть не лише своєю колоритнiстю, добрим гумо ром, етнографiзмом, а й гуманiзмом.

Конотопська вIдьма orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13580