Кома при збIгу сполучникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13401


I.Кому при збiгу сполучникiв (чи сполучника i сполучного слова) ставимо
тiльки тодi, коли пiдрядну частину, що починається другим
сполучником, можна опустити чи переставити, не порушуючи будо ви
всього речення: Тож пiдiте i скажiте, Що, поки я буду жити, Не подумаю
довiку Зброï чесноï зложити. Леся Украïнка. 418
Пiдрядну частину поки я буду жи ти можна опустити, не порушую чи
структури всього речення. Надiю в хатi поважайте, Ïï на
видному тримайте, Бо, де у хатi вона є, Туди i щастя забреде. С.
Горлач. Менi, мабуть, не надокучить нага дувати, що, хто не знає
свого ми нулого, той не вартий свого май бутнього (М. Рильський ).
2. При збiгу сполучникiв пiдрядностi не ставимо коми перед другим з
них, коли в наступнiй предика тивнiй частинi є спiввiдноснi
слова то, так. У цьому випадку пiдряд ну частину, яка
починається дру гим сполучником, не можна нi опустити, нi
переставити, не пору шуючи структури всього речення: Ви скажiть
своєму пану, Що заплати не бажаю, Бо коли я що дарую, То назад
не забираю. Леся Украïнка. Пiдрядну частину коли я що дарую не
можна опустити, бо порушується будова всього речення, оскiльки
в спо лучника коли є друга частина то. Отут, серед цвiту,
здається, що якби людина навчилася мудростi в дерев, то не
була б ворогом самiй собi i природi (. Гуцало). Це правило
поширюється й на ре чення, у яких збiгаються поруч сполучник
сурядностi й сполучник пiдрядностi: Соловï, цi невтомнi спiвцi
весни i кохання, заливисто перетьохку ються у вербах, по садках, i
коли вони тьохкають, здається, все на свiтi зникає (О.
Гончар). При збiгу таких сполучникiв на по чатку речення коми мiж
ними н е ставимо: I хоч весна одранкувала, А осiнь вже румянить
глiд, Менi зозуля накувала Немарно сто завiтних лiт. Д. Луценко.
3. Iнодi мiж значно поширеними (ускладненими) пiдрядними части нами, не
зєднаними мiж собою су рядними сполучниками, може ста витися
крапка з комою: Я люблю ïхати на поле тодi, як ни ви зеленiють
та хвилюються зеле ними хвилями; коли обважнiлi ко лоски черкаються
об голову, об ву ха; коли ниви поцяцькованi синiми волошками та
червоними макiвка ми (I. Нечуй-Левицький ).
4 .3 метою iнтонацiйного i змiстового видiлення двох або кiлькох пiдряд
них частин, що стоять перед голов ною, ставимо кому й тире (факуль
тативний знак): I коли спокутую, Коли дiжду краю, Не бачу й не знаю.
Т. Шевченко. ____ Гоаматика: морфологiя, синтаксис 419
УКРАÏНСЬКА МОВА Коли я буду явором рости, Дивитися у далеч з
висоти, Коханiй восени пошлю листочки. Як посилаю ïй тепер
листи. Д. Павличко.

Кома при збIгу сполучникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13401