Коломийки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13496


Дворядкову пiсню, яка виконується пiд час танцю, називають коломий кою. Цю назву дехто повязує з наз вою мiста Коломиï, де вона виконува лася. Iншi пояснюють походження сло ва коломийка вiд танкового кола. З танкових пiсень коломийки, попов нюючись новим змiстом, розвинули ся в самостiйний лiричний жанр, що тематично охоплює всi гранi життя народу, риси нацiонального побуту й колориту, елементи iнших видiв ку льтури. У переважнiй бiльшостi вони не виходять за межi родинно- побуто воï сфери, однак зафiксовано й коло мийки суспiльно- побутового змiсту. Чiтко виокремлюється група коло мийок у первiсному ïх значеннi приспiвки до танцю, де основна тема пiснi, танцi, гуляння, музики: Коломийку заспiвати, коломийку грати, Ай бо тоту коломийку легко танцювати. Вiдколи коломийка перестала бути лише приспiвом до танцю, виникли спiванки про кохання, залицяння: Ой мiсяцю- перекрою, не свiти нiкому, Тiльки мому миленькому, як iде додому. Часто в них спiвається про сiмейне Життя: Ой прошу я здоровячка i доброго вiку Любiй мамцi та й няньовi, й мому чоловiку. Коломийкам властивий гумор, во ни майже всi життєрадiснi, опти мiстичнi, мiстять багато жартiв: Ой скажiте, добрi люди, Чим Андрiй хворiє: На роботi замерзає, Коло миски прiє. Спи, миленька, до полудня, буду без обiду, Щоби ладно виглядала, як з тобою пiду. Коломийки мiстять багато пов чального: Не там щастя, не там доля, де багатi люди Хто побрався по любовi, тому добре буде. Нема цвiту бiлiшого, як цвiт на калинi, Нема в свiтi рiднiшого, як мати дитинi.

Коломийки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13496