Книги Нового заповIту orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13524


Новий заповiт вiдкривається Чо- тириєвангелiєм. вангелiє (вiд грецького еиа^еiiоп добра, радiсна звiстка) це роз повiдь про народження Iсуса Христа, його життя та вчення. вангелiя типологiчно схожi, ли ше з деякими розбiжностями вони переповiдають етапи Христового шляху. Так, вангелiє вiд Матвiя розпочи нається з Книги родоводу Iсуса Христа*. Назвемо сюжетнi лiнiï подальшоï розповiдi: Йосип та Марiя втiкають до гипту; Iрод убиває немовлят; Йосип та Марiя вертаються Назарета; Проповiдь Iвана Хрестителя* Хрещення Iсуса; Диявол спокушає Iсуса; Iсус розпочинає проповiдь i виби рає собi перших учнiв; Перша подорож Iсуса по Галiлеï; Проповiдь на горi; Завдання апостолiв (не гнiватися на свого ближнього, не клястися, не противитися злу, любити во рогiв своïх i т.iн.); Оздоровлення розслабленого; Покликання Матвiя; Iсус не цурається грiшникiв; Iсус оздоровляє очi двом слiпцям; Iсус обходить мiста галiлейськi; Накази Iсуса апостолам на дорогу; Iсус навчає народ притчами; Iсуса холодно приймають у Назаретi; Увязнення й смерть Iвана Хрести теля; Чудо нагодування пяти тисяч народу; Iсус iде по водi; Учнi визнають Iсуса за Христа; Преображення Господнє; Очищення Храму; Юдина зрада; Таємна вечеря; Страждання й смерть Iсуса ХрйсТ I Спiзнене Юдине каяття; Прадавня лiтература , розпяття Iсуса; , Похорон Iсуса; , Воскресiння й вознесiння Iсуса Христа;
. Iсус зявляється своïм учням. Дiïсвятих апостолiв п
ята книга Нового заповiту безпосередньо продовжує тему
вангелiй. Почи нається вона коротким вступом, опи сом
вознесiння Iсуса Христа на небо та дня, коли на його учнiв зiйшов
Святий Дух. А постоли, свiдки Iсуса Христа в усiй Ю деï та
Самарiï й аж до краю зем лi, вирушають на про повiдь
християнства. Вони несуть Iсусове слово лю дям, тлумачать його
вчинки, проповiдi, засновують першi християнськi громади. У
Бiблiï, яку перекладав I. Огiєн- ко, заключну книгу
названо Обяв ленням св. Iвана Богослова, у пере кладi I. Хоменка
ïï названо Одкровен ням Iоанна, вiдомий у нас i грецький
варiант цiєï назви Апокалiпсис. Ця книга пророцтв
описує картини Майбутнього або, точнiше, останнi часи, днi
божого суду над людьми. Вона зображує картини нещадноï бо
ротьби свiтла з темрявою, вiдображає вiчне протистояння сили i
любовi, на сильства i А гнця (символ Iсуса Хрис- Та)- Спершу
перемагає насильство. Проте ангели з неба виливають сiм Чаш i
починаються великi бiди: от- Руєння свiтового океану й повiтря,
смерть усього живого. I це не кара бо жа, це наслiдки хибного
розвитку всього людства. Книга застерiгає, що людство, нехтуючи
заповiдями божи ми, накликає на себе бiди, катастро фи i,
зрештою, остаточну загибель. Останнi роздiли Обявлення Iвана
Богослова змальовують воскресiння, останнiй наступ сатани й перемогу
над ним, загальне воскресiння й ос таннiй суд над живими за вчинками
ïхнiми. Потому постануть обiцянi Iсусом Христом нове небо, нова
земля й вiчне святе мiсто. Завершуючи свою книгу, Iван
застерiгає, щоб нiхто нiчого не вiдняв вiд його свiдчень. Ц i
слова, оскiльки вони сто ять наприкiнцi Бiблiï, певною мiрою
стосуються й усього Святого Письма. Книги Бiблiï читає
цiлий свiт, а переклади, переспiви й тлумачення вмiщених у нiй iдей,
образiв, сюжетiв i моральних заповiтiв складають те пер величезну
багатомовну бiблiотеку. Бiблiя ввiбрала вiкову мудрiсть, досвiд
людськоï цивiлiзацiï. Кодекс чеснот i розумноï
поведiнки вмiще ний не лише у Книзi приповiстей Со ломонових. По
всьому тексту Святого Письма, як золотi перли, розсипанi афоризми
короткi влучнi вислови уроки християнськоï мудростi. А хто
витримає до кiнця, той буде спасенний. Хто погордує
ближнiм своïм, той позбавлений розуму, а розумна лю ди на
мовчить. 493 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА Просiть i буде буде вам дане.
До Книги книг входять численнi притчi невеликi оповiдi повчаль- I
ного змiсту, якi стали традицiйними сюжетами свiтовоï
лiтератури. Притчами Iсус навчав народ, про понуючи в алегорiï,
символiцi вiдшу кати зерно iстини: Вiдкрию у притчi уста своï,
розповiм таємницi вiд по чину свiту*. Iсус уважав, що саме
притча пробуджує розум: Я тому го ворю до них притчами, що вони
див- лячися, не бачать, i слухаючи, не чу ють i не розумiють. Син
Божий до помагав ïх зрозумiти, пропонуючи своє тлумачення.

Книги Нового заповIту orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13524