КласифIкацIя сполучникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13118


За походженням сполучники по дiляють на первиннi (непохiднi) i вто риннi (похiднi). До первинних належать дуже давнi сполучники, якi не подiляються на складовi частини. ïх усього декiль ка: i (й ),а , та, чи, але, бо, нi. До вторинних належать сполучни ки, що утворилися вiд непохiдних сполучникiв та слiв iнших частин мови (займенникiв i прислiвникiв, часток i прийменникiв): або (а+бо), зате (за--те), якщо (як+що), якби (як+би), щоб 292 (що+б), мовбито (мов+би+то) неначебто ( не+наче+б+то), тому що, через те що тощо. За будовою сполучники подiля ють на простi, складнi i складенi. Простi сполучники у яких не вичленовуються складовi частини: i, й, а, та, чи, бо, що, як, коли, хоч. Складнi сполучники у яких можна вичленувати двi (i бiльше) складовi частини: щоб, якщо, якби, нiби, анiж, проте, або, немовби тощо. Це завжди похiднi сполучники. Складенi сполучники являють собою сполучення двох i бiльше слiв, що пишуться окремо: тому що, через те що, так що, для того щоб, як тiльки, тимчасом як, незважаючи на те що, у мiру того як, унаслiдок того що, завдяки тому що. За способом уживання в реченнi сполучники подiляються на одинич нi, повторюванi й парнi. Одиничнi: i, й, та, але, проте, зате, однак. Повторюванi: або…або, чи…чи, то…то, не то-Н то, чи то…чи то, нi…нi. Парнi: не тiльки.., а й; не стiльки.., скiЛ ки; хоч.., але; чим.., тим; як. i; коли (я к щ о т о . Граматика: морфологiя, За синтаксичними функцiями спо лучники подiляють на два розряди: сполучники сурядностi;
* сполучники пiдрядностi.

КласифIкацIя сполучникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13118