КласифIкацIя словосполучень. Групи словосполучень за будовою orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13175


За будовою словосполучення бува ють простi i складнi. Словосполучення, утворене поєд нанням двох повнозначних слiв, нази вають простим: розповiдь про вiйну, радiсне обличчя, перше враження, запросити додому. Словосполучення, утворене поєд нанням трьох i бiльше повнозначних слiв, називають складним: цiкава екскурсiя по мiсту, навча льний заклад економiчного профiлю, написати твiр про свiй родовiд, пробiгти дистанцiю дуже швидко. Для синтаксичного аналiзу склад не словосполучення потрiбно роз класти на простi: Пробiгти (що?) дистанцiю, пробiг ти (як?) швидко, дуже (як?) швидко. з а п а м ятайте! Поєднання слiв, якi не є словосполученнями:
1. Неповнозначне слово (прийменник, част ка) + повнозначне: з-за хмари,
з-помiж книг, заради мирУï попiд горою, незважаючи на дощ, Пр
несiть ж е, розповiли б, таки написав.
2. Фразеологiзми: _ » . байдики бити, дати березовоi танцювати пiд
чужу дудку, сiм пЯ ниць на тиждень.
3. Аналiтичнi (складнi) форми слiв: ^ ^ буду вiдпочивати майбутнiй
дiєслова; Граматика: морфi найбiльш цiкавий найвищий ступiнь
порiвняння прикметникiв; буду спортсменом, стану вiдомим сполучення
iменних частин мови з дiєслiв ними зв'язками (складенi iменнi
присудки).
4. Однорiднi члени речення (сурядний звязок): день i нiч; добрий i
чесний; я або ти; не свобода, а рабство; вiтряно й холодно; нi ми,
нi вони.
5. Граматична основа речення (пiдмет + присудок): Поле чорнiє.
Проходять хмари (М. Рильський). Блакить мою душу обвiяла (П.
Тичина). Примiтка. Щ одо останнiх двох груп у мово знавствi iснують
рiзнi погляди.

КласифIкацIя словосполучень. Групи словосполучень за будовою orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13175