КласифIкацIя складних речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13315


Складним називають речення, ут ворене з двох чи кiлькох простих ре чень, що обєднанi в одне цiле за змiстом та iнтонацiєю: Душа летить в дитинство, як у вирiй, Бо ïй на свiтi тепло тiльки там. Л. Костенко. 380 Грама тика: морфологiя, синтаксис Тут двi граматичнi основи, тому ре чення складне. Цролiта дитинство, та у спадок Зостається пiсня, повна згадок, Память зостається назавжди. В. Вихрущ. Це речення теж складне, бо має три предикативнi центри. Частини складного речення утво рюють єдине цiле синтаксичну оди ницю вищого, нiж просте речення, рiвня. Компоненти складного речення простими реченнями називають умов но. Хоч вони структурно подiбнi, але, обєднуючись у складне, втрачають свою смислову самостiйнiсть та iнто нацiйну завершенiсть, якi характернi для простого речення. Складне речення, у якому лише двi частини, називають двокомпо нентним: Та де б не ходив я в далекiй дорозi, В чужiм чи у рiднiм краю, Я згадую вогник у тихiй тривозi I рiдну хатину свою. А. Малишко. Складне речення, у якому бiльше двох частин, називають багатоком понентним: Мене водило в безвiстi життя, Та я вертався на своï пороги, Переплелись, як мамине шиття, Моï сумнi i радiснi дороги. Д. Павличко. Залежно вiд мети висловлювання складнi речення, як i простi, подiля ють на: розповiднi: У кожного з нас є той найдорож чий у свiтi берег, вiд якого почина ється наша дорога в життя i ку ди ми не завжди повертаємось (I. Цюпа ); питальнi: Де ж та доля, де та правда, Що ми дожидали? Де ж той схiд ясного сонця. Що пророкували? М. Рильський; спонукальнi: Благословенна будь, родино, Де в згодi сестри i брати. М. Ткач. Як i простi речення, складнi мо жуть бути емоцiйно забарвленими окличними: Яким теплом i лагiдним родинним затишком, якою добротою та ма теринською ласкою вiє вiд тебе, рiдна хато! (I. Цюпа ). Складнi речення утворюються з предикативних частин, за будовою подiбних до простих речень: дво складних i односкладних, якi бува ють поширеними i непоширеними, повними i неповними, ускладненими i неускладненими. Жити серед людей все одно що ходити в казковому саду1, де нав 381 УКРАÏНСЬКА МОВА коло тебе найтоншi пелюстки квi тiв з тремтячими краплинами роси2, i треба так iти i так доторкува тися до квiтiв щоб не впала жод на крапля4 (В. Сухомлинський ). У наведеному складному реченнi: перше просте речення двоскладне, поширене, повне, неускладнене; дру ге двоскладне, поширене, неповне, неускладнене; третє односклад не, поширене, повне, ускладнене однорiдними членами речення; четверте двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

КласифIкацIя складних речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13315