КласифIкацIя неповних речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13231


Неповнi речення подiляються на контекстуальнi i ситуативнi. Контекстуальнi неповнi речення. Речення, пропущенi члени яких лег ко встановлюються з попереднiх або наступних речень, тобто з контексту: 325 УКРАÏНСЬКА МОВА Н ад мiстом розмовляють голуби. П ро що, не знаю. Про цiкавi речi. П ро той собор. Про людство. Про вiйну. П ро бiлий свiт, про небо з да линою (Л . Костенко). У наведених неповних реченнях немає пiдмета й присудка, але ïх можна визначити з контексту (голу би розмовляють ). Йдемо крiзь нiч, крiзь бурю степо ву. Крiзь дощ i снiг, дебати i дебюти. П ослухаю цей дощ. П iдкрався i шумить. Вiн любить час. Хвилини. Днi. Ро ки (З те. Л. Костенко ). Ситуативнi неповнi речення. Ре чення, пропущенi члени яких не по новлюються. Вони в текстi словами нiде не названi, а домислюються iз ситуацiï мовлення, тобто ïх змiст розкривається позамовними обстави нами, жестами, мiмiкою: Чекаю! Не до жартiв! Пора! За мною! Н а здоровя! Щастя Вам! Алло! Елiптичнi речення. Ще в украïн ськiй мовi вживаються речення, якi за структурою є неповними, а за змiстом повними. Специфiкою та ких речень є вiдсутнiсть дiєслiвного присудка, що не встановлюється з контексту чи ситуацiï. Такi речення називають елiптич ними (вiд грецького еiiеiрвiв про пуск, опущення). Вони самостiйно функцiонують у мовi, а уявлення про 326 неназвании головний член випливає iз власного змiсту й будови речення Наприклад: Роса для трав. Туман для хмар. Д ля м ат ерiв коханi дiти. Душ i зiрки. Бдж олi нектар (Г. Чубач ). На пропуск дiєслова- присудка в елiптичних реченнях указують до датки та обставини, що залежать вiд пропущених дiєслiв: Вгорi лiси срiблясто-синi, Внизу р о зл и в молочних нив. М . Бажан. В т воïх очах блакит на сутiнь ( Б.-I. Ант онин ). Над Києвом золотий гомiн, i голуби, i сонце! (П . Тичина). Васильки у полi, васильки у полi… I у тебе, мила, васильки з-пiд вiй. В. Сосюра. Берег любовi в далекiм туманi (В. Крищенко ). Мiсце пропущеного присудка в елiптичних реченнях може зайняти не одне чiтко визначене дiєслово, а будь-який синонiм: З ем л я у росах, як в пар41 (Л . К ост енко) (срiблиться, *с криться, свiтиться, виграє, мере* тить тощо). До елiптичних також належать. бездiєслiвнi речення-закли*1 типу: ”””И Грама тика: морфологiя, синтаксис За Украïну, за ïï долю, за честь i во лю, за народ (М . Вороний);
. бездiєслiвнi речення-заголов ки газетних статей, телепередач
типу: Рiдна м ова в рiдн iй школi. Родом з дитинства. П лан и на
майбутнє. Великiй метi велике життя. Елiптичнi речення бувають
одно складними та двоскладними: Життю нi кiнця нi начала (без особове
з елiпсованим присудком немає). Де зараз ви, кат и мого народу?
(В. Симоненко), (двоскладне з про пущеним присудком). РОЗРIЗНЯЙТЕ!
Неповнi двоскладнi речення треба вiдрiзняти вiд односкладних повних,
у яких наявний тiль ки один член речення, а другого немає й не
мо хе бути в ïхнiй структурi. Односкладнi ппПчi речення: У мене
жодних претензiй нема до Долi моєï обраницi. Криши, ламай,
трощи стереотипи! Не забувайте незабутнє… Щкайте цензора
в собi. е треба думати мiзерно. Хай буде вiк прожито як належить!
Пекучий день… лiсiв солодка млява… смага стежок…
сонливицi левад. високовольтна лiнiя Голгоф (Зт& Л. Костенко). ^
0!<ладнi неповнi елiптичнi речення: Я вперше в Києвi. Над
хаткою небо. I знов голубе. Нове столiття вж е на видноколi. Багато
справ ще у м о єï долi. ^ де ж мiй сад божественних
пiсень? (3 тв. Л. Костенко).

КласифIкацIя неповних речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13231