Керування orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13183


Керування такий вид пiдрядно го звязку, при якому залежне слово ставиться при головному в певному вiдмiнку: говорити про щ астя, перепливати рiчку, складат и iспит и, приïхати до столицi, писат и без помилок, роздуми над фiльмом, властивий людинi, схожий на батька, бага тий думками. УВАГА! При змiнi головного слова залежне залишається незмiнним: говорив про щастя, говорила б про щастя, го ворiть про щастя, говорили про щастя. За формою залежного слова керу вання буває безприйменни ковим, або безпосереднiм (слухати симфонiю, радiст ь перемо ги, землi Д онеччини) та прий менниковим, або опосереД» кованим: т урбуват ися про дiт ей, дiяти за наказом, екскурсiя до музею, зна ти про щось. За силою пiдрядного звязку розрiзняють керування сильне i слаб ке. Сильним керування буве 312 Граматика: морфологiя, синтаксис тодi, коли головним словом є пе рехiдне дiєслово: запамятати правило, вивчити вiрш, не купит и хлiба, випити молока. Слабке керування наявне в сло восполученнях, де головним словом виступає дiєслово або iнша частина мови, а залежне може стояти у формi будь-якого вiдмiнка з прийменником чи без нього: зайти до кiмнати, дякував дру зям, учитель за покликанням, вi тер з пiвночi, молоко в глечику, краса весни. Примiтка. Кiлькiсний числiвник у назив ному й знахiдному вiдмiнках керує iменни ком, а в непрямих вiдмiнках (крiм знахiдно го) узгоджується з iменником: п'ять тисяч (називний i знахiдний) керування; пяти тисячам узгодження. Числiвник один узгоджується з iменни ками в усiх вiдмiнках.

Керування orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13183