обрядова творчIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13447


Давнi уявлення, релiгiйнi культи та язичницька мiфологiя зумовили словянськi ритуали. До появи та в процесi розвитку трипiльськоï куль тури, головнi елементи якоï успадку вали украïнцi, були сформованi та утвердженi календарно-обрядовi тра дицiï, що ґрунтувалися на особливос тях природноï циклiчностi й, отже, рiзних етапiв сiльськогосподарськоï працi. Нашi предки намагалися задобрити сили природи, вiд яких залежало ïх нє життя та успiх у господарюваннi. Календарно-обрядовi пiснi обо вязковий елемент театрального ри туального обрядового дiйства. Вiдповiдно до чотирьох пiр року, а також перiодiв у хлiборобствi при готування до сiвби, сiяння, вирощу вання, збирання врожаю, видiляють чотири цикли календарно- обрядовоï творчостi зимовий, весняний, лiтнiй, осiннiй. Кожен iз циклiв, як правило, обєднується навколо одно го центрального свята, якому на дається найважливiше значення. ___ ___________ Усна народна творчiсть 449 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА Усi календарно- обрядовi свята, а та кож обрядовi дiйства, що виконува лися з ïх нагоди, мали чотири значен ня: релiгiйне, поминальне, хлiбо робське та родинне.

обрядова творчIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13447