Iван Величковський бл. 1650-1701 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13562


Поет, перекладач, теоретик лiтера тури, культурний i громадський дiяч П половини XVII ст. Навчався в Києво-Могилянськiй колегiï, потiм жив у Чернiговi, пра цював у друкарнi Лазаря Барановича i входив до чернiгiвського гуртка по етiв. Пiзнiше оселився в Полтавi, служив священиком.
I. Величковський справедливо вва жається одним з
найоригiнальнiших барокових поетiв. Його творчостi при таманнi як
духовнi, так i свiтськi мо тиви, що розкриваються через фiло софську
й морально-повчальну тема тику. Поезiям I. Величковського властивi
типовi для Бароко орнамен- тальнiсть, афористичнiсть, влучнiсть,
дотепнiсть та курйознiсть; побудованi твори на контрастах й
антитезах.
J. Величковський визнаний майс тер епiграм та панегiрикiв. Перекла дав
вiн i з європейських мов, прагнучи ознайомити
украïнського читача з то гочасним лiтературним процесом.
Однiєю з найбiльших заслуг поета є розробка теорiï
та практики курйоз ного вiршування, яке вiн назвав штуки
поетицкiє. Узагальнений європейський та украïнський
теоре тичний матерiал вiн iлюструє влас ними поетичними
прикладами. Цi теоретичнi положення й сьогоднi слу жать основою для
сучасноï теорiï зо ровоï поезiï. Автор
розглядає близько 20 традицiйних видiв курйозноï по
езiï (акровiрш, вiрш-лабiринт, фiгур ний вiрш). Наведемо
приклад знаменитих двовiршiв I. Величковського: Магнат, як магнiт,
кожний добре знає: Сей залiзо, а той злото притягає. У
вбогого трохи є, в жебрака нiчого. Понад мiру в багача, а
досить нi в кого. В судний день одвiдать мають усi люди, Та для того
чи задосить дня одного буде? Хто ловить не своє, зловлении
буває. Смерть рiвняє нас усiх, голуб жовчi не має.
Для украïнськоï лiтератури велике значення має той
факт, що I. Велич ковський бiльшiсть своïх творiв на писав
староукраïнською мовою з ИеР ковнословянськими та народнор03
мовними елементами.

Iван Величковський бл. 1650-1701 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13562