Iван ПIдкова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13610


Поему Iван Пiдкова присвячу боротьбi украïнського народу 3 рецько- татарськими заво й овн и к у У поемi йдеться про морськi п запорожцiв. Агресивна полiтик танськоï Туреччини й КримсЬI Нова лiт ерат ура ханства була спрямована на спусто шення украïнських земель. Пiд час набiгiв завойовники забирали в рабство чимало украïнцiв. Потiм ïх продавали на невiльницьких ринках Криму й Туреччини. Козаки, щоб розгромити мiста-фортецi й визволи ти полонених, вирушали через море до Туреччини. Iван Пiдкова реальна iсторична постать. Смiливого отамана, який не раз очолював морськi походи ко закiв, i оспiвав у поемi Т. Шевченко. Поема складається з двох частин. У першiй автор оспiвує козацькi часи в Украïнi, а в другiй уже безпосе редньо зображує морський похiд за порожцiв до столицi султанськоï Ту реччини Царграда. Перша частина оповита смутком за минулими козацькими часами. Ос пiвуючи славнi перемоги запорож цiв, Шевченко використовує рефрен було колись: Було колись запорожцi Вмiли панувати. Панували, добували I славу, i волю; Минулося: осталися Могили по полю. У наступних рядках вiдчувається вi ра в те, що запорожцi гинули не марно: Було колись добре жити на тiй Украïнi… А згадаймо! Може, серце Хоч трохи спочине. Друга частина поеми велична, па тетична. На фонi грiзноï стихiï моря козаки спiвають. Вони йдуть визволяти сво ïх братiв з неволi, тому настрiй пiдне сений. Поет змалював велику довiру, яка панує в козацькому середовищi. З пошаною ставляться запорожцi один до одного. Такi стосунки в ко зацькому вiйську свiдчать про велич запорожцiв у великому й буденному водночас. Це типово романтичний об раз ранньоï творчостi Т. Шевченка.

Iван ПIдкова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13610