Левицький (Iван Семенович Левицький) 1838-1918 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13746


На думку Сергiя фремова, Iван Нечуй-Левицький один з найбiльш помiтних у нас по вiстярiв, який разом з О. Ко- ниським i Панасом Мирним запо чаткував нову украïнську прозу та виявив себе справжнiм майстром рiдного слова i гро мадянином рiдно ï землi. Iван Левицький народився 25 листопада 1838 року в мiстi Стеблевi (тепер Корсунь-Шев- ченкiвський район на Черкащинi) у родинi сiльського священика. Визначальним для формування його свiто глядно? позицiï був вплив батька, начитаного, нацiонально свiдомого чоловiка, який обстою вав украïнську iдею та читав проповiдi по-ук раïнськи (що було доволi- таки рiдкiсним яви щем помiж представникiв тогочасного духовен ства). За традицiєю, син священика також мав би стати священиком. Левицький навчався в бурсi, у духовнiй семiнарiï, закiнчив Киïвську ду ховну академiю, але знехтував духовною карєрою. Пiсля закiнчення академiï працював учителем росiйськоï словесностi, органiчно поєднуючи педагогiчну дiяльнiсть iз письменницькою. 1885 року був змушений вийти у вiдставку, переïхав до Києва. У цей час його творчiсть до сягає найбiльшого розквiту: з'являються повiстi Двi московки, Микола Джеря, Кайдашева сiм'я, Хмари. Проте письменник не обме жується суто художньою ДIЯЛЬНIСТЮ , вiн пише лiтературно-критичнi працi; дбаючи про освiту рiдною мовою, видає двi частини Граматики украïнського язика та Словар. Не полишає письменницькоï працi аж до смертi. Виснажений хворобою, голодом i холодом помер Iван Нечуй-Левицький 15 квiтня 1918 року в Дехтярiвському будинку перестарiлих. Iван Нечуй-Левицький яскра вий представник реалiстичного на прямку в украïнськiй лiтературi. Роз виваючи традицiï Григорiя Квiтки- Основяненка, Тараса Шевченка, Марка Вовчка та знаючись на реа лiзмовi захiдноєвропейських пись менникiв, вiн обґрунтовує позицiю украïнського народницького реа лiзму за принципами реальностi, нацiональностi та народностi. На його думку, лiтература повинна бути реалiстичною, тобто правдиво вiдо бражати життя (подiбно до вiдобра ження берега у водi). Народнiсть лiтератури полягає у використаннi письменниками народних пiсень, ка зок, легенд, приказок. За взiрець лiтературноï мови, вважає вiн, по трiбно брати мову звичайноï сiль ськоï баби з ïï синтаксисом. Лiтературна спадщина I. Нечуя- Левицького дуже рiзноманiтна як те матично (вiн зображує життя ук раïнського селянства, наймитства, заробiтчан, мiщанства, духiвництва, iнтелiгенцiï тощо), так i жанрово (У його лiтературному доробку є рома- 602 Нова лiтература п о в iс т i, оповiдання, новели, каз- в драми). Проте з-пом iж усього роз маïття ж анрiв пи сьм ен ник най д i т е звертається до розповiдi, кiльки саме вона дає змогу вико- йстовувати ш ирокi описи порт- оетнi, пейзажнi, iн тер єрнi; подавати повноцiннi масш табнi картини ж и т тя рiзних верств населення. Iз творiв НечуЯ'Левицького постає У краïна д р у г о ï половини XIX ст., найчастiш е украïнське село. П исьменниковi не було потреби ходити в народ, щоб пiзнати реалiï ж и ття селян, по бут украïнського села був вiдомий йо му до найменших подробиць вiд баби Мотрi, дiвчат-наймичок, а вiд матерi, що розмовляла чистою украïнською мовою, iз прислiвям и та п ри казка ми, вiд няньки, вiн перейняв безлiч народних пiсень, п ер ек азiв тощ о. Звiдси правдивiсть, точн iсть, я с к равiсть зм алю вання карти н ж и ття украïнського селянства та ж ива мо ва, що близька до його рiдноï стеб- лiвськоï говiрки. Iдея звiльнення украïнського наро ду з-пiд нацiонального, соцiального та духовного ярма є визначальною Для творчостi письменника. Як i в по- передникiв, домiнантною у Нечуя- Левицького лиш ається селянська те- Ма >проте вiн знаходить новi гранi ïï висвiтлення, зображуючи не тiльки ПокРiпачене, а й пореформене село й Селян, старi та новi проблеми. Звя зок мiж минулим i сучасним особли во яскраво змальовано в повiстi Ми кола Джеря, що, за висловом Iвана Ф ранка, є iсторiєю усього украïнсь кого селянства.., написана в однiм ш ирокiм образi.

Левицький (Iван Семенович Левицький) 1838-1918 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13746