Iван Котляревський 1769-1838 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13570


З Енеïди судилось народи тись такому, що зрослось iз на шою долею навiки, чого не муси мо забути, чого не занапас тить нi панський егоïзм, нi госу- дарня полiтика: народилась ук раïнська лiтература. П. Кулiш Iван Петрович Котляревський, зачинатель но воï украïнськоï лiтератури та новоï лiтературноï мови народився, 9 вересня 1769 року в Полтавi в сiм ‘ï канцеляриста магiстрату. У 1780 1789 рр. навчався в Полтавськiй гiмназiï. З 1793 року вчи телював у помiщицьких маєтках на Полтавщинi. У 17971808 рр. розпочав вiйськову ка р єру, брав участь у вiйнi з турками (нагородж ений орденом). 1798 року вийшли друком першi три частини Енеïди (пiратське видання М . П урпури), повнiстю поема була надрукована 1842 року. Упродовж 18181821 рр. I. Котляревський займав посаду директора Полтавського театру, для якого написав Наталку Полтавку i М ос- каля-чарiвника. Був iнiцiатором викупу М. Щ епкiна з крiпацтва. Помер письменник у батькiвському будинку в Полтавi 10 листопада 1838 року. У цьому мiстi й похований. У спiльному словi вiд украïнських письменникiв, якi 1903 року приïха ли до Полтави на вiдкриття памят ника I. Котляревському, прозвучала оцiнка подвижницькоï дiяльностi за чинателя новоï украïнськоï лiтерату- 529 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА ри: Ще зоря не зорiла на темному небi захмареному, як у Полтавi з уст Iвана Котляревського продзвенiло натхненне поетичне слово. Воно рiд ну мову пiднiмало до високостей нацiонального письменства, воно жи вило наш дух народний животворною силою. I слово стало дiлом. На смерть I. Котляревського щиро вiдгукнувся Т. Шевченко, безпо милково визначивши роль автора Енеïди в iсторiï украïнського пись менства. Молодий поет провiстив йо му земне безсмертя: Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди; Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!

Iван Котляревський 1769-1838 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13570