Карий (Iван Карпович ТобIлевич) 1845-1907 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13758


Видатний учений, лiтератур0′ знавець Сергiй ф ремов зазно- чав, що Iван Тобiлевич пер^ии виступив за м е ж i шаблону » Нова лiтература отiєï ет нограф iчноï, з неодм iн ним коханням у центрi, драми й дав почат ки с е р й о зн о ï ком едiï, цiнноï i з гром адського, i з х у дожнього погляду я к галерея типiв, я к об раз справж нього, не пiдсолодженого ж ит т я, пере твореного глибоким i д у ж и м талантом. Iван Тобiлевич народився 29 вересня 1845 року в селi Арсенiвцi бiля лисаветграда Хер сонськоï губернiï (тепер село Веселiвка Ново- миргородського району Кiровоградськоï об ластi) в сiмï дворянина. Проте його батько не мав достатньоï кiлькостi документiв для пiдтвер дження дворянського походження, до того ж у рiзних документах прiзвище Тобiлевич фiгуру вало по-рiзному: Тобелевич, Тубiлевич тощо. Це й стало приводом для вiдмови в затвердженнi родуТобiлевичiв у дворянському званнi. Згодом цi перипетiï доведення шляхетного походження лягли в основу пєси Мартин Боруля. Мати Iвана Тобiлевича походила зi славного козацького роду, який потрапив у крiпацьку за лежнiсть до пана Золотницького, тому Карповi Адамовичу наречену довелося викуповувати. У родинi Тобiлевичiв виховувалася цiла плеяда ук раïнських акторiв: Iван Карпенко-Карий, М ико ла Садовський, Панас Саксаганський та Марiя Садовська-Барiлоттi. Першим й останнiм офiцiйним навчальним закладом для майбутнього драматурга стала трикласна Бобринецька повiтова школа, пiсля якоï вiн працював писарчуком у канцелярiï. По дальша чиновницька карєра I. Тобiлевича зрос тала дуже швидко, проте переховування у своєму домi Олександра та Соф iï Русових стало причиною звiльнення з посади секретаря лиса- аетградського мiського полiцейського управ лiння. 7080-тi рр. позначенi для письменника родинними нещастями: смертю матерi, дочки, дружини. 1883 року Тобiлевич вступив до трупи М. Старицького, що якраз прибула на гастролi до лисаветграда. Як актор I. Тобiлевич дебю тував пiд псевдонiмом Карпенко-Карий (вiд iменi батька та прiзвища улюбленого героя з драми Назар Стодоля Тараса Ш евченка). Через полiтичну неблагонадiйнiсть Тобiлевич потрапив пiд негласний нагляд, йому заборо нено проживати в У краïнi. З 1888 року, пiсля зняття нагляду, вiн знову повертається до те атральноï дiяльностi. Наприкiнцi 90-х рр. про Карпенка-Карого го ворять як про неофiцiйного керiвника трупи, чу дового артиста й талановитого драматурга. Смертельна хвороба передчасно звела Iвана Тобiлевича в могилу. Помер вiн 15 вересня 1907 року в Берлiнi, згодом тiло великого драматур га перевезено в Украïну та поховано на кладо вищi поблизу рiдного хутора Надiя. Перш им лiтературним твором Iва на Карпенка-Карого було оповiдання Н аймичка (1881), яке засвiдчило непересiчний белетристичний талант письменника. Дослiдники його твор чостi не раз висловлю вали подив, чо му пiсля настiльки вдалого прозового дебюту письменник бiльш е не повер тався до цього виду лiтератури. Основнi своï твори письм еник н а писав у 80-тi роки X IX ст., коли в супiльствi вiдбувалися гли б окi со ц iальн i та економ iчнi зм iн и. З ар о дж ення нових капiталiсти чни х вiд носин призвело до розш арування у к раïнського селян ства на хазяïв та голоту з характерн и м и д ля кож н оï 617 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА верстви свiтоглядом, психологiєю, мораллю. Цi процеси знайшли яскра ве вiдображення у творчостi видатно го драматурга. У драматургiчнiй спадщинi Iвана Карпенка-Карого 18 пєс та кiлька пе реробок. Найвищого рiвня вiн досяг у жанрi комедiï. Саме сатирична ко медiя стала творчою стихiєю митця. Новi соцiальнi типи, породженi капiталiстичним суспiльством, виве денi Карпенком- Карим у пєсах Ро зумний та дурень*, Сто тисяч, Хазяïн*. Названi твори в критицi отримали назву драми стяжання. Дехто з дослiдникiв небезпiдставно вважає цi три комедiï трилогiєю, оскiльки ïх обєднує спiльна тема жадоба хитрого й спритного мужика, що став на ноги за нових економiч них умов, до збагачення.

Карий (Iван Карпович ТобIлевич) 1845-1907 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13758