Iван Драч нар. 1936 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13890


Народився письменник у селi Телiжинцях Тетiïвського району на Киïвщинi. Навчався в Киïвському унiверситетi iменi Т. Шевченка. Пер ша збiрка Соняшник (1962). Згодом Протуберанцi сон ця (1965), Балади буднiв (1967), До джерел* (1972), Сонячний фе нiкс* (1978), Шабля i хусти на* (1981), Телiжинцi (1985), Вогонь з попелу* (1995). Художнє мислення поета рiзнопла нове й глибоко символiчне. Проголо шення пiзнання свiту й закорiнення у внутрiшнiй свiт людини, намаган ня зрозумiти мотиви ïï вчинкiв, проб леми, якi обтяжують ïï iснування на землi, визначають його твори. Чорнобильська мадонна Iвана Драча найсильнiший твiр в ук раïнськiй лiтературi про атомну тра гедiю 80-х рр., що стала тавром усьо го людського роду на багато столiть уперед. Автор порушує в Чорно бильськiй мадоннi полiтичнi, еко логiчнi, морально-етичнi проблеми, надзвичайно актуальнi для сучасноï Украïни. З часом вони тiльки набу вають первiсноï гостроти. Поет щиро турбується про май бутнє сплюндрованоï аварiєю Украï ни, вбачаючи в цiй бiдi загрозу всьо му свiтовi. Життєво правдивi карти ни органiчно переплелися у творi з казковими, реальнi з мiстичними. Назва ж твору є оксюмороном (по єднанням непоєднуваного): мадонна (жiнка, мати, Богоматiр) i веле тенська бiда, яка є несумiсною з мате ринством, здоровими нащадками ко лись славетного украïнського роду- Це поема-цикл (декiлька тематич но обєднаних поетичних сюжетiв), У якiй усенародну трагедiю передано через призму однiєï сiмï. Мати Ук' раïнка- селянка, що виступає храни телькою народноï моралi, готова спо Нова лiтература кутувати грiх синiв, один з яких пря мо причетний до будiвництва Чорно бильськоï АЕС. Третє поколiння звироднiлий у системi влади грошей i матерiальних цiнностей Вовка, який у зонi вiдчуження мародерствує i не має нiчого святого за душею. Таким чином, у творчостi Iвана Драча постає проблема роду як клю чова на сьогоднiшньому етапi. Його поезiя звучить тривожним набатом попередженням нацiï: якщо не зупи нити духовне зубожiння, украïнсько му народу не бути.

Iван Драч нар. 1936 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13890