IсторичнI змIни в будовI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12702


У процесi iсторичного розвитку мо ви первинний морфемний склад час тини слiв зазнав змiн. Цьому також сприяють чергування звукiв, явища уподiбнення, випадання окремих звукiв та ïх установлення. Розрiзняють такi змiни в мор фемнiй будовi слiв: спрощення, уск ладнення, перерозклад. Спрощення це такi змiни в бу довi слова, коли окремi морфеми втрачають своє самостiйне значення й зливаються з iншими, тобто слово втрачає здатнiсть дiлитися, основа стає непохiдною. Наприклад, у сло вах сучасний, пагiнець, посуд, обруч уже не видiляються префiкси су-, па-, по-, об- вони зрослися з кореня ми. Так само iменники жир, мило, дiло, вiкно вже сприймаються як безсуфiкснi, хоч у давнi часи вони були похiднi, утворенi суфiксами р-, -л-, -Н-. Перерозклад це перемiщення меж морфем у словi: до кореня приєднуються префiкси чи суфiкси, зливаючись з ним, або навпа ки (к о с /и н /к /а коси н /к/а, вуд/л /и щ /е в у д л /и щ /е ). Так, у словах вiсник, робiт ник суфiкс -н- злився iз суфiксом -ик; перероз- кладом є злиття двох префiксiв (не доплата, небезпека). Це вiдбуваєть ся iз словами iнш омовного похо дження, при засвоєннi яких частина кореня збiгається з наявним в украïнськiй мовi суфiксом. Наприк лад, у засвоєному з нiмецькоï мо ви словi зонт ик (d er Zondek) на украïнському ґрунтi сполучення звукiв ик збiглося за звучанням iз ти повими для iменникiв суфiксами -ик- [ножик, хвостик). Н епохiднi слова почали сприйматися як похiднi, зявилося слово зонт з обiрваним ко ренем, що нагадує в украïнськiй мовi утворення (нiж ножик, хвiст ~~ хвостик). Тiльки в поданому прик ладi все вiдбулося навпаки: зонтик зонт, єхидна (з грецькоï мови) єхида. Ускладнення процес, при якому непохiдна основа перетворюється на похiдну, а неподiльна морфема стає подiльною. Так, в iншомовному словi марка (вiд нiмецького der M ark) суфiкса -к- немає, але в украïнськiй мовi за ана логiєю до слiв ручка, нiрка в ньому 152 стали видiляти суфiкс -к- (звiдси марочний). У словi л ек ц iя (вiд латинського lectio чит ання) з поя вою слова л ек т о р стали видiляти корiнь лекц- ( л е к т ”). Спостерiгаються так ож змiни на стику морфем у словi довгобразий (зник другий кореневий о довгооб разий); у словах п аризький, козаць кий, чеський, одеський суф iкс -ськ- злився з кiнцевим приголосним коре ня (ж, К, X, с).

IсторичнI змIни в будовI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12702