IсторичнI романи orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13752


У романi Князь ремiя Вищце вецький (1896-1897) розповiдає^- ся про давнiй рiд Вишневецьких, якого добру память про себе в народi залишив козацький ватажок Дмит ро Байда-Вишневецький. А його на щадок ремiя перейшов у про тилежний табiр. Автор змалював ремiю Вишневецького як ката наро ду, показав справедливiсть народно го гнiву, спрямованого ватажками Кривоносом i Вовгурою-Лисенком проти поневолювачiв. Часи боротьби украïнського коза цтва проти iноземних загарбникiв зображуються в романтичнiй казцi Запорожцi (1873), повiстi Геть ман Iван Виговський (1899), драмах Маруся Богуславка (1875), В ди му та полумï (1875). У цих творах автор показує галерею iсторичних постатей i створених уявою образiв запорожцiв, що були вiрними iдеï визволення рiдноï землi вiд понево лювачiв. Водночас письменник пока зує духовний занепад покручiв i пе ревертнiв зрадникiв народу. вген Гуцало в ювiлейнiй статтi до 150-рiччя з дня народження I. Нечуя- Левицького зазначив, що су ч асн е життя, iсторична минувшина и вiдтак зазирання в майбутнє П повсякчасна царина його [Нечуя Ле вицького упоряд.] зацiкавлень як художника i як мислителя, це шир0 Нова лiтература арена для ви раж ен н я та втiлення 14 нацiонального х арактеру окремоï особистостi, так i нац iонального ха- рактеру всього н арод у….

IсторичнI романи orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13752