Iсая. Глава 35 (ПодражанIє) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13654


Жанр переспiву з Бiблiï. Подра жанiє один з улюблених жанрiв поета. Давидовi псалми (1847) бу ли першим Шевченковим переспiвом бiблiйних текстiв. Шел я заслання по ет кiлька разiв звертався до цього жанру (Подражанiє Iезекiïлю, Осiя. Глава X IV * ). Поезiя Iсая. Глава 35* є гiмном вiльнiй людинi на вiльнiй землi, вона повнiстю присвячена темi щастя на роду, що дочекався волi. Порiвнюючи образну систему 35 роздiлу книги пророка Iсаï Блажен ство божого народу по муках* з Под- ражанiєм* Шевченка, спостерiгаємо, що митець використав у своïй поезiï майже всi опорнi образнi моменти бiблiйного тексту: розплющаться очi слiпим i вiдчи няться вуха глухим; буде скакати кривий, мов олень; буде спiвати безмовний язик *; води в пустинi забють джерелом, i потоки в степу! I мiсце сухе стане ставом, а спрагненний край збiрником вод джерельних. Окрiм того, автор унiс у поетичний текст кiлька нових образiв, якi пев ною мiрою наблизили зображуван картину до Шевченкового часу, &к- тивiзували ïï смисл. Шевченко фактично не вiдступає вiд композицiï бiблiйного тексту, а повторює його смислову структуру Спочатку йде загальна картина пус- телi, що поступово розквiтає: Радуйся, ниво неполитая! Радуйся, земле не повитая Квiтчастим злаком! Пустеля зазеленiла, укрилася квi тами зявився зелений рай. На цьому тлi по-весняному розквiтлоï природи до людей приходить довго ждане звiльнення: I спочинуть невольничi Утомленi руки, I колiна одпочинуть, Кайданами кутi! Шевченко намагається залишити у своєму переспiвi якомога бiльше об разно-смислових моментiв з першо джерела. I якщо автор додає своï об разнi штрихи, то вони наповнюють твiр характерним Шевченковим пое тичним змiстом. Вони органiчно поєд нуються iз суто бiблiйними мотивами: Тодi, як, Господи, святая На землю правда прилетить Хоч на годиночку спочить, 568 Незрячi прозрять, а кривиє, Мов сарна з гаю, помайнують. Нiмим отверзуться уста; Прорветься слово, як вода, I дебрь-пустиня неполита, Зцiлющою водою вмита Прокинеться… Категорiя Правди, Найвищоï спра в ед л и в о ст i це категорiя i з Шевчен- кового поетичного свiту. Бiблiйнi образи є найвищою мiрою художнiми, i поет прагне ïх макси мально зберегти. Проте в його поезiï на берегах рiчок та озер ростуть не тростини й папiрус, а гаï. Цей штрих натякає, що йдеться про майбутнє звiльнення не так iзраïльського, як украïнського народу.

Iсая. Глава 35 (ПодражанIє) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13654