Iродова морока orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13696


Iродова морока. Цей твiр гнiвний осуд росiйського самодержа вства. У першiй редакцiï поема має вiдверте антимосковське спрямуван ня, то й не дивно, що вона була забо ронена й на столiття забута. У 20-х рр. XX ст. учений-iсторик Михайло Грушевський, який вiднайшов Iро дову мороку*, зазначив, що це до неба вопiюща сатира на сучасне мос ковське царство та його насильство над Украïною… Мало можна назвати в тодiшнiй украïнськiй творчостi та ких рiзких, рiшучих i безоглядних засудiв царського режиму i його гнобителiв. У поемi символiчнi образи Правди й Кривди вiдтворюють вiчне проти стояння Украïни й Москви. Вiдомий бiблiйний сюжет Кулiш уводить у контекст украïнських реалiй. Iрод московський цар, що повелiв знищи ти всiх козацьких дiтей, щоб рiд ïх перевiвся. Та на перешкодi Гайда мака, що виплекав у грудях дух як орла на скелi. Москалi доповiдають 582 царицi, що вони в Украïнi погасил всюди свiтло: i в церквi, i в школi козацькими кiстьми загатили боло' та, здерли з украïнцiв шкуру,>) т пер ВОНИ ГОЛI I вже НIЧОГО, окрiм духу у хохлiв немає. Ще один перСо. наж поеми Чорт, царський мi нiстр, який споює й одурманює нев сипущих украïнцiв, щоб ïхнiй нацiональний дух пiшов у небуття. Москва споконвiку забирала з Ук раïни найкращих ïï синiв, цвiт нацiï, послабляючи цим Украïну й змiцню ючи Росiю. Натомiсть же спроваджу вала в Украïну для деморалiзацiï й денацiоналiзацiï народу величезну кiлькiсть шинкарiв: Розпоïли мир хрещений Шинками без лiку, А найбiльше Украïну, Слiпую калiку. Навiть через 130 рокiв пiсля напи сання ця поема звучить актуально. Свою мету поет розумiє як велику нацiональну iдею: Щоб ми вмiли Украïну Докупи єднати I на ворога лихого Одностайно стати.

Iродова морока orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13696