Iменники загальнI та власнI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12747


Загальнi iменники це узагальне не найменування ряду однорiдних предметiв, що належать до певного класу подiбних (людей, тварин, ре чей, явищ, подiй тощо): поет, журнал, творчiсть, натхне ння, читач, пт ах, мрiя, веселка, книжка, держава, столиця. У бiльшостi випадкiв загальнi iменники називають предмети, Щњ пiддаються лiчбi, тому ïм властивi форми однини i множини: поет поети, книжка книжки. Загальнi iменники найчастiше вжи ванi в мовi, ïх пишемо з малоï лiт ери- Власнi iменники це iндивiду альнi назви окремоï особи чи одинич Граматика: морфологiя, синтаксис ного предмета, тобто видiлення з од нотипного ряду чогось (чи когось), що (чи хто) є єдиним, неповторним. Власнi назви завжди пишемо з ве ликоï лiтери: Ярослав, П ерун, Зевс, Гамлет, Киïв, Украïна, Карпати, Днiпро, Хрещатик, Багряний, роман Тиг ролови, газета День, ансамбль Явiр, видавництво Казка. Власнi назви, як правило, умовнi. При потребi вони можуть бути замi ненi iншими: журнал Жовтень Дзвоном, мiсто Ворошиловград Лугансь ком, прiзвище дiвчини Гордiйчук пiсля одруження Коваленко тощо. Власнi iменники переважно вжи ваються в однинi: Марiя, Iваненко, Полiсся, Крим, Десна, Польща, хоч i можливi фор ми множини (двi Марiï, два Рос тислави, кiлька Iваненкiв). Деякi власнi iменники мають фор му лише множини: Черкаси, П рилуки (мiста), Карпа ти, Саяни (гори), Дарданелли (протока). Р О З Р IЗ Н Я Й Т Е ! Мiж власними i загальними назвами немає постiйноï межi. Належнiсть деяких iменникiв до Розряду власних чи загальних визначається Т|/)ьки в контекстi. Так, омонiмiчнi загальнi наз- ви земля (грунт), береза (дерево), вишеньки (ягоди) можуть уживатися як власнi: Земля(пла- Нета). Береза (прiзвище), Вишеньки (село). До розряду загальних повнiстю перейшли власнi назви, що є прiзвищами видатних людей, iменами яких названо вiдкриття, винаходи (ампер, вольт, рентген, ом, дизель, маузер, реглан, силует, галiфе, мартен), або власнi назви, що є прiзви щами лiтературних героïв (обломов, плюшкiн, манiлов, донжуан, ловелас, кайдашi, мазайли). Варто памятати, що окремi загальнi назви можуть писатися з велико? лiтери, коли треба пiдкреслити повагу: Президент, Голова Верховноï Ради, По сол Украïни в Канадi, Представник ООН в Ук раïнi, Автор (у договорi з видавництвом).

Iменники загальнI та власнI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12747