Iменники, що мають тIльки однину orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12769


Збiрнi: людство, рiдня, учительство, рек торат, пiря, листя, насiння. Речовиннi: вугiлля, молоко, цукор, кисень, сме тана, пиво, залiзо, свинець. Слова з абстрактним значенням: щастя, мудрiсть, iстина, правда, спiвпраця, патрiотизм, слава. Власнi назви: Украïна, Киïв, Днiпро, Хрещатик, Богдан, Лiтературна Украïна. Цi iменники характеризує те, що вони можуть мати форму множини з погляду граматичного, але в мовнiй практицi немає потреби ïх уявляти в певнiй кiлькостi. З вiдповiдною сти лiстичною метою ïх iнколи викорис товують письменники й журналiсти (часто зi змiною лексичного значення): два мистецтва, що можуть по ставити людину на найвищий ща бель пошани: одне мистецтво полководця, друге мистецтво виразного оратора (Цицерон ). Коло мого двору двi тополi. Коло мого двору двi журби (Нар. те.).

Iменники, що мають тIльки однину orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12769