Iменники, що мають тIльки множину (множиннI) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12771


Назви конкретних предметiв пар ноï або симетричноï будови: ножицi, дверi, сани, ковзани, ноч ви, штани, окуляри, ворота, тере зи, вила, граблi, лапки, куранти. Речовиннi: вершки, макарони, дрiжджi, кон серви, парфуми, лiки. Назви сукупностi людей i пред метiв (збiрнi): дiти, грошi, копалини, надра. Назви часових понять, обрядiв, процесiв: роковини, канiкули, заручини, хрестини, входини, iменини, об жинки, приморозки, сутiнки, за робiтки, походеньки. Назви iгор: шахи, шашки, пiжмурки. Назви абстрактних понять (iз суфiксом -ощ- ): заздрощi, ревнощi, хвастощi, лi нощi, прикрощi, пахощi. Деякi власнi назви: Чернiвцi, Черкаси, Суми, Борт- ничi, Жовтi Води, Афiни, Карпа ти, Альпи, Пiренеï, Кордильєри. Iменники такого типу в сучаснiй украïнськiй мовi майже не утворю ються. Досить часто вживаються множиннi iменники прикметниково го походження: зерновi, бобовi, озимi, цитрусовi. Значення числа в невiдмiнюваних iменниках виражається синтаксично у закiнченнях сполучуваних з ни ми слiв: нове кашне новi кашне; ввiчливий рант ьє ввiчливi рантьє.

Iменники, що мають тIльки множину (множиннI) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12771