Iменники конкретнI та абстрактнI. КонкретнI Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12749


Iменники з конкретним значен ням називають предмети, явища дiй сностi, що пiзнаються безпосередньо за допомогою органiв чуття людини. Ця група охоплює iменники з рiзним значенням. Одиничнi предмети назви лю дей, тварин, рослин, предметiв неор ганiчного свiту, речовини, матерiалу, власнi назви: моряк, чайка, галявина, гриб, лiс, дощ, звук, квiтка, день, столiття, лiтак, ущелина, вершина, мармур, глина, вата, Свитязь, Говерла. При цьому не обовязково, щоб во ни були реальними. Достатньо, щоб мовець уявив ïх собi, як вiдчутнi: русалка, домовик, марево, дiрка. Конкретнi iменники змiнюються за числами: мiсто мiста, вулицi ву УКРАÏНСЬКА МОВА лиць, будинок будинки. Вони пiдда ються рахунку, тому сполучаються з власне кiлькiсними числiвниками: два мiста, сiм будинкiв, декiлька вулиць. Деякi конкретнi iменники не змi нюються за числами: до них нале жать незмiннi {метро, кiно, бюро) та власнi назви, що вживаються лише в однинi або множинi {Вiнниця, Луцьк, Чернiвцi, Черкаси).

Iменники конкретнI та абстрактнI. КонкретнI Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12749