Iменник як частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12736


Iменник це повнозначна частина мови, яка має значення предметностi й вiдповiдає на питання хто? що? Дякую Вам, мамо, за перший скарб пiснi над колискою. Дя кую Вам, мамо, за пiснi, вмитi сльозами, якi Ви спiвали довгоï- предовгоï воєнноï години i купали мене в ïхнiй чистотi, що хранили вони ïï дитину все життя, бо Ви в пiсню переливали свою душу усе багатство роду i народу… Дякую Вам, мамо, за другий скарб рiдну украïнську мову. Вона впер ше засвiтилася менi у Вашому словi, як свiт у ранковому сонцi. Ваше слово осяяло нас, дiтей, лю бовю великою, як сонце. Дякую Вам, мамо, за третiй скарб мо литву до Бога. Дякую Вам, мамо i тату, за радiсть i сльози, за сло во i молитву, за пiсню i ласку, за святiсть думки i таïну любовi, за ясний i тихий свiт добра у нашiй хатi, бiла стеля якоï вища менi за всi палаци на свiт i (Я. Гоян). Пiд поняттям предметностi в грама тицi розумiють не тiльки назви конк ретних предметiв (дуб, яблуко, птах, кобзар, керiвник, ковдра, стiл, карти на), а й опредмеченi ознаки (зелень, бiлизна, вихованiсть, вiчнiсть), дiï та стани (читання, розумiння, перехiд, розповiдь, бiг, спання, хвилювання), абстрактнi поняття (краса, слава, епо ха, романтизм, комунiзм). Отже, предметнiстю вважають рiз номанiтнi лексичнi значення слiв, що мають специфiчне граматичне офор млення й сприймаються як назви предметiв та вiдповiдають на питан ня хто? або що?

Iменник як частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12736