Групи вставних конструкцIй за значенням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13306


Вставнi конструкцiï м ож уть виражати: 374 Грама тика: морфологiя, синтаксис Упевненiсть чи невпевненiсть: безперечно, безумовно, справдi, зро зумiло, дiйсно, звичайно, очевидно, напевно, без сумнiву, певна рiч, правда, здається, мабуть, може, можливо, либонь, iмовiрно, сказа ли по правдi, нiде правди дiти, правду кажучи, смiю запевнити, слово честi. Мабуть, краса найвища з iстин, тому так прагнуть до неï люди (П. Загребельний). Мабуть, мiй дiм не тут. Мабуть, аж за зорею (Б.- I.Антонич). Весну, либонь, зачарували (. Гу цало ). Маємо жити, звичайно, не хлiбом єдиним (Б. Олiйник). Можливо, окремi особистостi лише листя на могутньому деревi, iмя якому людство (В. Дрозд). Почуття мовця (радiсть, задово лення, жаль, незадоволення, зди вування, обурення): на щастя, на радiсть, на диво, на жаль, як на зло, як навмисне, як на лихо, дивна рiч, соромно сказати, чого доброго, хвалити долю, нiвроку. Жахiть вiйни, на щастя, ви не за знали ( О. Гончар ). ‘ Вказiвку на джерело повiдомлення: кажуть, як кажуть, на мою дум ку, гадаю, за висловом.., за вчен ням.., за словами.., за повiдомлен ням, за визначенням, як вiдомо, помоєму, по-вашому, памятаю. Сумлiння людське, виявляється, схоже на вулик: його теж можна розтривожити. (В. Скуратiзський). Кажуть, юнiсть нерозсудлива й тривожна. Кажуть, юнiсть мов жар-птиця золота… Л. Забашта. Украïнськi пiснi це, за словами Гоголя, народна iсторiя, яскрава, сповнена барв (3 пiдручника). Послiдовнiсть викладу думок, звязок мiж ними: по-перше, по-друге, наприклад, на рештi, зрештою, до речi, крiм то го, отже, мiж iншим, значить, навпаки, проте, однак, таким чи ном, узагалi, одне слово, так би мо вити, власне кажучи. Любов вiдкрити важче, нiж Америку. По-перше, чи до неï допливеш? Л. Костенко. Словом, я до безумства люблю не бо, трави, зорi, задумливi вечори, нiжнi осiннi ранки. (М. Хвильовий ). Коли мовчать, то, отже, цiлком схвалюють (Нар. те.). Окрiм того, вставнi конструкцiï можуть: Привертати, активiзувати увагу спiврозмовника: чуєте, уявiть собi, вiрите, звер нiть увагу, зрозумiйте, послухай те, погодьтеся, мiж нами кажучи. 375 Захочеш i будеш. В людинi, затям. Лежить невiдгадана сила. Олег Ольжич. Бути словами ввiчливостi: прошу, будь ласка, будьте ласкавi, пробач те, вибачте, даруйте на словi. Ти не плач, не плач, i пробач менi, чусш, пробач (Л. Талалай). Але любити ворогiв, пробач менi, я не навчуся ( Н. Лiвицька Холодна). ЗАПАМ'ЯТАЙТЕI
1. Лиш е вставними (тобто завжди видiляються ком ам и) буваю ть слова:
м а б ут ь , по-перш е, по-друге, щ оправда, к р iм т ого, о вт iм ,
о т ж е ; у серединi простого речення однак, одн а че, прот е.
2. Н iко л и не буваю ть вставними i не видiляють ся ком ами: новiт ь,
м а й ж е , приблизно, принаймнi, все- т аки, м овби, нем овби,
неначе, нiбит о, ад ж е , прит ом у, причому, т им часом.
3. Завжди слiд видiляти вислови, у яких є дiєприслiвники
мовлячи, ка ж учи (правду к а ж у ч и , м iж на м и ка ж уч и ,
власне ка ж у ч и ) або ïх м ож на пiдставити. Вставнi слова
потрiбно вiдрiзняти вiд означуваних слiв, якi є чле нами
речення. Запамятайте:
I.Якщо в простому реченнi, крiм предикативного центру (пiдмет +
присудок), є ще присудок (здаєть ся, кажуть, уявiть,
треба гадати) або пiдмет i присудок (я знаю, я пе вен ), то таке
речення без вагань УКРАÏНСЬКА М О ВА __________________ _ 376
треба видiляти. Присудок вставно- го речення найчастiше буває
вира жений особовою формою дiєслово (сподiваюся, припустiмо,
чуєте пробачте, як кажуть, прошу), рiд. ше неозначеною формою
дiєсло ва в поєднаннi з iншими словами (нiде правди дiти,
можна сказати треба пiдкреслити, хвалити долю).
2. В iнших випадках, щоб упевнити ся, чи певне слово вставне чи нi, пе
ревiряємо його питанням (перед тим знайшовши пiдмет i
присудок). Якщо слово в реченнi вiдповiдає на питання (як?
коли? як часто? з якою метою?), то воно не є встав ним i
видiляти його комами не можна. Якщо ж не вiдповiдає i йо го
можна вилучити з речення, не порушуючи структури, то це слово
вставне i його видiляємо комами. ПОРIВНЯЙТЕ! По-моєми.
сьогоднi б уд е т еплий день (вставне слово). Вiн зробив це по-м
оєм и (як? обставина спо собу дiï). По моєми п о д
в iр ‘ï ходять гордi павичi (по чиєму? означення).

Групи вставних конструкцIй за значенням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13306