Групи словосполучень за способом вираження головного компонента orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13177


Залежно вiд того, якою частиною мови є головне слово, словосполучен ня подiляються на:
* iменнi (головне слово iменник): I Зс iсторична пам ять солов iна мо
ва, мамина нiжнiсть, турбота батькiв, дорога на Киïв, восьмий
поверх, моï друзi, бажання вчити ся, роздуми вголос;
* прикметниковi (головне слово прикметник): iв ^ ^ — Крнии
присязi, вищии за брата, Щирий серцем, готовий допомог ти, безмежно
щасливий;
* числiвниковi (головне слово числiвник): i * сiм кiлометрiв,
двоє спортсме нiв, третiй за списком, декiлька олiвцiв, один з
нас, чимало при ïжджих; займенниковi (головне слово займенник):
~ I кожний з них, хто-небудь з нас, щось веселе, дещо з одягу, нiхто
з присутнiх; дiєслiвнi (головне слово дiєслово:
iнфiнiтив, особова форма, дiєприк метник, дiєприслiвник,
безособовi дiєслова, форми на -но, -то):
* i любити землю, милуватися пей зажем, знайомитися з колегами,
виступити успiшно, хвилює сер це, займаємось спортом,
трохи засмучений, усвiдомлюючи вiдпо вiдальнiсть, повернувшись додо
му, щастить завжди, зачинено на ремонт; прислiвниковi (головне слово
прислiвник): сив* I око в небi, далеко вiд мiста, ближче до свiтла,
надзвичайно серйозно, удвiчi краще, дуже тепло. Примiтка. У мовi
є словосполучення, рiзнi за граматичною будовою, але однаковi
чи близькi за лексичним значенням, ïх називають синонiмiчними:
Шевченковi твори твори Шевченка: материна пiсня пiсня матерi: 311
УКРАÏНСЬКА МОВА книжкова полиця полиця для книжок; готовий
працювати готовий до працi; поïхати додому поïздка додому.

Групи словосполучень за способом вираження головного компонента orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13177