Групи синонIмIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12640


Синонiми бувають лексичнi, морфо логiчнi, синт аксичнi, фразеологiчнi. Лексичнi синонiми це подiбнi чи тотожнi за значенням сло ва. Як правило, вони вiдрiзняються одне вiд одного чи семантичними (значеннєвими), чи стилiстичними вiдтiнками. У звязку з цим серед лексичних синонiмiв видiляють семантичнi, ст и лiст и чн i та семан- т ико-ст илiст ичнi синонiм и. Семантичнi синонiми, або iдеографiчнi (вiд грецького idea понят т я) вiдрiзняються один вiд одного вiдтiнками в значеннi. На приклад, слово давнiй має такi си нонiми: ст арий, колиш нiй, древнiй, стародавнiй, ст аровинний, старо свiтський, старож итнiй. Цi слова ду же близькi за значенням, але не то тожнi, кожне з них має свiй смисловий вiдтiнок. Тому можна сказати давнiй друг, але ст арий дiд; колиш нi това ришi, але ст аросвiт ська родина; ста ровиннi iкони, але старож итнi греки. Ще приклади семантичних (iдео графiчних) синонiмiв: дорога, ш лях, пут ь, узвiз, т ракт , бетонка, шосе, траса, м агiст раль, автострада; горизонт , обрiй, небосхил, к р а й небо, небокрай, круговид, видноко ло, овид, виднокруг; розум ний, недурний, т олковий, го ловат ий, м iзк ува т и й , кеб ет ли вий, мудрий, хит ромудрий; Стилiстичнi синонiми не мають вiдмiнностей у смислових вiдтiнках, але вiдрiзняються емоцiй но-експресивним забарвленням i сфе рою використання. Так, до слова смiятися можна пi дiбрати такi синонiми: реготати, хи хикати, скалити ( шкiрити) зуби. Смiятися стилiстично нейтральне; реготати, хихикати розмовнi; скалити (шкiрити) зуби зне важливе. Слово очi не має якихось особли вих стилiстичних вiдтiнкiв, а вир ла його розмовний, згрубiлий си нонiмiчний вiдповiдник (випуклi, витрiщенi очi), балухи, баньки вульгаризми, а очеса архаïзм, що має згрубiло-iронiчний вiдтiнок. Говорити базiкати, патякати; ходити швендяти, човгати; ïсти глитати, жерти. Слова обличчя, лик i пика теж синонiми, бо означають одне й те ж поняття, але обличчя нейтральне, лик пiднесено-урочисте, а пика згрубiле, просторiчне. 119 УКРАÏНСЬКА МОВА Стилiстичнi синонiми можуть роз рiзнятися за рiзними ознаками: стильова належнiсть: говорити, але на зборах висту пати; розбiр, але в науковому стилi аналiз; прохання, але в офiцiйно-дiловому стилi заява; повiдомити, але возвiстити книжний, художньо-публiцистич ний стиль; сучасне застарiле слово (архаïзм): палець перст, зозуля зигзиця, щоки ланiти, скарга суплiка; загальномовне дiалектне: юнак леґiнь, сковорода пательня, пiвень когут, гарний файний; власне украïнське запозичене: побачення рандеву, iспит екзамен, оплески аплодисменти, байдужiсть апатiя, вiдтiнок нюанс; загальномовне термiн: запалення легень пневмонiя, нарив абсцес, отруйний токсичний, окислення оксидацiя, описовий дескриптивний. Семантик о- стилiстичнi синонiми вiдрiзняються як семан- тичними вiдтiнками, так i стилiстич ним забарвленням: поганий, гидкий, бридкий, кепський, осоруж ний, п а скуд н и й , м ерзенний; ш и б ен и к, п у с т у н , б еш к ет н и к , ур ви го ло ва , за б iя к а , за д е р iй , за водiй, зачепа, задира, пiвень. кр и ча т и , р е п е т у в а т и , горлат и, ґва лт у ва т и , лем е н т у ва т и , голо сит и, верещ ат и, й о й ка т и , ячат и. Видiляють також абсолютнi синонiми. Це синонiми, якi не вiдрiз няються нi семантичними, нi стилiс тичними вiдтiнками, тобто цiлком однаковi не тiльки за значенням, але й за вживанням слова. ïхня кiлькiсть у мовi незначна: гасло лозунг, м айдан площ а, алф авiт абет ка, буква лiт е ра, лiн гвiст и ка м овознавст во, доказ а ргум ент , у к о л iн єкцiя, вiт рило парус, водо грай ф онт ан, л а ш т у н к и кулiси, всесвiт космос. З часом мiж абсолютними синонi мами розвивається семантична та стилiстична диференцiацiя i один з них поступово переходить до пасив ноï лексики. Так, слова аероплан i лiт ак були абсолютними синонiма ми, тепер же словом аероплан нази вають тiльки лiтаки староï конст рукцiï, у той час як слово л iт а к застосовується й до найновiших лi тальних апаратiв. Лексикологiя У парi архiт ект ор i зодчий друге слово має вiдтiнок урочистостi; лек сема бiографiя характерна для дiло вого стилю, а ж иттєпис частiше ви користовують у публiцистицi; лiтера тори, художники вiддають перевагу слову пейзаж , географи ланд шафт тощо. Лексичнi синонiми можуть бути за- гальномовними й контекстуальними. Загальномовними назива ють тi, що не залеж ать вiд контексту, ïхня синонiмiчнiсть сприймається поза ним (наведенi вище). Конте кстуальнi це тi слова (слово сполучення), якi стають синонiмами тiльки в контекстi. Наприклад: чешу (йду) до хат и; сива (давня) iсторiя, заливат ися (смiятися) без причини. Прикметники повний, мертвий, глибокий, абсолют ний стають си нонiмами тiльки зi словом тиша. Серед контекстуальних синонiмiв видiляють перифразу, або пара фразу описовий зворот мови, а в поезiï стилiстичний прийом, троп, за допомогою якого предмети, явища або власнi iмена називають не прямо, а через ïхнi характернi ознаки: чорне золото замiсть камяне вугiл ля; люди в бiлих халат ах ме дичнi працiвники; вiчний сон смерть; благороднi птахи лебедi; Тарас Ш евченко великий пись менник, народний поет, спiвець жiночоï долi, нацiональний пророк, син украïнського народу. Кобзар; Киïв столиця Украïни, стольний град, мiсто-красень над Днiпром. Стилiстична роль перифраз рiзно манiтна: можуть використовуватися в пiд несеному врочистому мовленнi: Цар всесвiтнiй! цар волi, цар, Штемпом увiнчаний! (Т. Шев ченко про засланого на каторгу в Сибiр революцiонера ); можуть виступати як засiб iро нiчноï чи сатиричноï оцiнки: жовтий диявол золото, коричнева чума фашизм. У функцiï контекстуальних си нонiмiв використовуються ще т. зв. евфемiзми (вiд грецького еирiге- тiзтов той, що добре звучить). Евфемiстичнi синонiми замiнюють собою iншi слова, якi вважаються непристойними, нетактовними, гру бими або забороненими (мають назву табу). Примiтка. У наших далеких пращурiв в основi табу лежала вiра в рiзнi потойбiчнi сили. До заборонених слiв належали, на приклад, назви духiв, хвороб. Евфемiзмами виступали або просто займенники (той, вiн), або iменники (тiтка замiсть лихоман ка) та прикметники (лихий, нечистий замiсть чорт). У сучасному суспiльствi причиною табу можуть бути цензура, бажання зберегти вiйськову чи дипломатичну таємницю або ж прагнення позбутися грубих непристой них виразiв. Ось чому назви пiдприємств. УКРА ÏНСЬКА МОВА вiйськових частин замiнюються буквами, циф рами, описовими зворотами: п/с 127, дипломатичний представник, сусiдня дер жава. Лiкарi використовують латинськi назви хвороб, щоб не травмувати хворого ( тiЬесе ( +Ьс) сухоти ), вихована людина замiсть слова брехати скаже помилятися, говорити неправду, вiдходити вiд iстини. Морфологiчнi синонiми це ва рiанти граматичних форм слiв на по значення того самого поняття: спiває спiва, лiтає лiта, пи тає пита, стрибає стриба. Обидва компоненти цих синонiмiч них пар нейтральнi з погляду лiтера турноï нормативностi, але другий з обмеженим дiапазоном вживання (поезiя, розмовна мова). Наведемо ще кiлька прикладiв морфологiчних синонiмiв: а) повнi короткi, стягненi нестяг ненi форми якiсних прикметникiв: зелен зелений, ясен ясний; зелена зеленая, яснi яснiï; б) проста i складена форми вищого i найвищого ступенiв порiвняння якiсних прикметникiв: добрiший бiльш добрий; найдобрiший найбiльш добрий; в) форми дiєслiв недоконаного виду майбутнього часу (проста й ана лiтична): писатиму буду писати; малюватиму буду малювати; г) вiдмiнковi форми iменникiв, прикмет никiв, займенникiв, числiвникiв: давальний i мiсцевий вiдмiнки: батьку батьковi, учителю учителевi; на батьку на бать ковi, на учит елi на учителевi; на синьому на синiм, на велико му на великiм; орудний вiдмiнок: iменем iм ям, воротами ворiтьми, тiєю тою, п ятьома пятьма тощо. Синтаксичнi синонiми це грама тично рiзнi конструкцiï, що виража ють ту саму думку. Такими можна вважати: а) сполучниковi та безсполучниковi речення: Рада б зiрка зiйт и, та чорна хма ра заступає (Нар. т е.) Рада б зiрка зiйти чорна хмара заступає. б) складнопiдряднi й простi речення з дiєприкметниковим i дiєприслiв никовим зворотами: На обрiï уст али лiси, зануренi в не бо по пахви, обсипанi пилом роси (М . Л укiв). Н а обрiï устали лiси, що були зануренi в небо по пахви й обсипанi пилом роси. в) пряма й непряма мова: Старi люди кажуть: Два хитрих мудрого не переважать. Старi люди кажуть, що два хит рих муд рого не переважать. Тарас Ш евченко, перебуваючи на засланнi, писав: Караюсь, мучуся, але не каюсь. Тарас Шевченко, 122 Лексикологiя перебуваючи на засланнi, писав що вiн карається, мучиться, але не кається. г) словосполучення i речення: зошит учня учнiвський зошит; високоросла людина людина ви сокого зросту; Я не сплю. М енi не спиться. Iде дощ. Дощить. Окремий рiзновид синонiмiв ста новлять фразеологiчнi синонiми варiанти фразеологiчних одиниць на позначення того самого поняття: говорити плескат и язиком, ля пати язиком, молотити язиком, плести нiсенiтницю; мовчати тримати язик за зубами, води в рот набрати, нi пари з уст, за крити рота, рот на замок, мовчати як риба, уста закусити. Наявнiсть багатоï системи сино нiмiв створює великi можливостi для вибору ïх у мовленнi. Використання синонiмiв урiзноманiтнює нашу мо- ВУ> робить ïï гнучкою, яскравою, об разною, допомагає оригiнально офор мити думку, уникнути повторень. Багатство синонiмiки в мовi одна 3 Основ розвитку ïï високоï культури.

Групи синонIмIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12640