Групи омонIмIв. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12632


За характером тих ознак, що дають змогу констатувати наявнiсть вiдповiдного вiднош ення м iж двома або бiльш ою кiлькiстю слiв, розрiзняю ть омонiми лексичнi (повнi, абсолютнi), грама тичнi (омоформи) i фонетичнi (омофони, омографи). Лексичнi омонiми це слова, то тожнi за звучанням i написанням у всiх граматичних формах: коса коси косi косу косою на косi; лава (меблi) лава (вулканiчна) лава (у зброï) лава (шеренга); крона (верхня частина дерева) крона (грошова одиниця); рись (тварина) рись (бiг); байка (лiтературний ж анр) байка (тканина); лисичка (тварина) лисичка (гриб); Лексикологiя Такi слова щ е називаю ть абсо лютними (повними) омонiмами. Омонiми, щ о вiдрiзняю ться окре мими формами, є частковими: слати (у значеннi застеляти) слати (п оси лат и ), проте цi слова рiзняться ф орм ам и теперiш нього часу (я стелю, шлю). Другу групу омонiмiв становлять слова, що збiгаю ться тiл ьки в частинi граматичних форм. Це морфологiчнi неповнi омонiми. Вони подiляються на кiлька пiдгруп:
1.Омоформи слова, що нале жать до рiзн и х частин мови i збiга ються
тiльки в окрем их граматич них формах: три (числiвник) три
(дiєслово), мати (iменник) мати (дiєслово), поле (iм
енник) поле (дiєслово), шию (дiєслово) шию (iменник),
злий (прикметник) злий (дiєслово). При змiнi граматичних форм
омонi- мiчнiсть зникає. Початковi форми таких слiв, за окремими
винятками {мати мати), рiзнi.
2.Омографи це однаковi за написанням, але рiзнi за вимовою (наголосом)
слова: орган орган, зам ок замок, сiм'я сiм я, приклад приклад, брати
брати, руки рукй, му ка м ука, плачу плачу, сапа сапа, бiлизна
бiлизна, насип насип, радiй радiй.
3. Омофони слова, що однаково звучать, але по-рiзному пиш уться: вiра
Вiра, прут П р ут , полiщ ук П олiщ ук, вiла вiлла , греби гриби,
кленок клинок, мене мине, сон це сонце, вжитi в житi, погас по гас,
мрiят и мрiя ти; зат е за те; спит ься [ спйц:а] спиця. Примiтка. Не
можуть уважатися омо нiмами т. зв. омонiмiчнi форми слiв, лек сичне
значення яких однакове: ш коли, книги родовий вiдмiнок однини i
школи, книги називний та знахiдний вiдмiнки множини. Частина таких
форм має рiзний наголос: озера, водй родовий вiдмiнок однини
озёра, води називний та знахiдний множини.

Групи омонIмIв. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12632