ГраматичнI ознаки абстрактних IменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12753


Нездатнiсть утворювати форми обох чисел (бiльшiсть уживається тiльки в однинi): полiтика, праця, розум, доброта, терпiння, щастя, боротьба, блакить, нiжнiсть; ли ше деякi вживанi в однинi i в мно жинi: функцiя функцiï., швид кiсть швидкостi. Несполучуванiсть з власне кiлькiс ними числiвниками (лише деякi з них можуть поєднуватися з неозна- чено-кiлькiсними багато щастя, чимало працi, мало терпiння). Частина цих iменникiв уживаєть ся тiльки в множинi: фiнанси, де бати, кошти, вибори, лестощi, лiнощi. ро зрiзняйте! Iменники з конкретним значенням можуть набу вати абстрактного значення i навпаки. Це по вязано з властивiстю слова мати пряме i пере носне значення. Так, iменник крила в словоспо лученнi крила чайки має конкретне значення, а в словосполученнi крила м рiï абстрактне. Аналогiчно: дороге золото золото душi; кам'яна сiль сiль виступу; полум'я багаття полумя пристрастi

ГраматичнI ознаки абстрактних IменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12753