ГолоснI звуки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12447


Голоснi це звуки, що творяться за допомогою самого голосу. При ïхнiй вимовi струмiнь видиху ваного повiтря проходить вiльно че рез ротову порожнину, не натрапля ючи при цьому на жоднi перепони (вiбрацiя голосових звязок, ротова порожнина як резонатор). В украïн ськiй мовi 6 голосних звукiв: [в]. М> М И> [и], [i]. 41 УКРАÏНСЬКА МОВА Вони розрiзняються за участю губ та за положенням язика в процесi творення. За участю губ голоснi подiляються на: огубленi, або лабiалiзованi (вiд латинського labium губа): [о],

неогубленi, або нелабiалiзованi (гу би активноï участi не беруть):
[а], [є], [и], [i]. За положенням язика. Рух язика в
горизонтальному напрямi визначає мiсце творення голосного звука.
За цiєю ознакою вони подiляються на: голоснi переднього ряду:
[i], [ц], [е]; голоснi заднього ряду: [i/], [о], [а]. Рух спинки язика
у вертикальному напрямi визначає спосiб творення го лосних.
Вiдповiдно до цього розгля дуванi звуки подiляють на: голоснi високого
пiдняття: [i], [у]; голоснi середнього пiдняття: [е], [о]; голосний
низького пiдняття: [а]; голосний високо-середнього пiднят- тя: [и].
Пiдняття Ряд переднiй середнiй заднiй високе ш [у] високо-середнє
м середнє м [о] низьке [а] Залежно вiд мiсця наголосу в словi
голоснi звуки можуть бути наголоше ними i ненаголоиiеними.

ГолоснI звуки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12447