Гей, бики! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13708


Гей, бики!. У вiрш i поет з а к л и кає розорю вати поле, засм iчене б а диллям i будяками: Та гей, бики! Зоремо поле, Посiєм яреє зерно, А спаде дощ ик незабаром В землi пробудиться воно. П робудиться i на свiт гл ян е, I, я к дiвочiï в iн к и , Зазеленiю ть наш i ниви, Чого ж ви стали? Гей, бики! Алегоричний образ п оля, я к е треба розорати, засiяти зерном i сп од iвати ся з нього доброго врож аю , є тр ад и цiйним в украïн ськiй лiтературi. 585 УКРАÏНСЬКА Л/ТЕРА ТУРА Утiлюючи своï волелюбнi прагнен ня, Т. Шевченко у вiршi Не нарiкаю я на Бога писав: Орися ж ти. моя ниво. Долом та горою! Та засiйся, чорна ниво, Волею ясною! Орися ж ти, розвернися, Полем розстелися! Та посiйся добрим житом, Долею полийся! До сiячiв народноï ниви звертався М. Некрасов, закликаючи сiяти ро зумне, добре, вiчне. Подiбними але горичними образами користувався
I. Франко. С. Руданський пiдкреслює, що для розорювання рiдного
поля вже вику ванi чересло, лемiш новi*. Бадьо рий, сповнений
оптимiзму вислiв Ру- данського Пора настала.'* спонукає до
творчого життя.

Гей, бики! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13708